Rapport Nordea tar flera engångsposter med betydande negativ effekt på koncernens resultat för tredje kvartalet.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på -421 miljoner euro för det tredje kvartalet 2019. Ett genomsnitt av 17 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 802 miljoner euro. I estimaten ingick dock bara engångsposter på -77 miljoner euro, medan Nordea för kvartalet tar flera engångsposter på sammanlagt 1,3 miljarder euro.

De totala intäkterna i kvartalet uppgick till 2.085 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.106 miljoner euro.

Kärnintäktsraderna räntenetto och provisionsnetto summerade till 1.083 respektive 756 miljoner euro, mot snittestimat på 1.082 respektive 735 miljoner euro.

Kreditförlusterna i kvartalet blev 331 miljoner euro (44), vilket var svagare än analytikernas snittestimat om kreditförluster på 72 miljoner euro.

Nedskrivningar på sammanlagt 1,3 miljarder  euro

Engångsposterna utgörs av en nedskrivningskostnad för immateriella IT-tillgångar på 735 miljoner euro, en avsättning för omstrukturering på 204 miljoner euro, en extra avsättning för kreditförluster på 282 miljoner euro och en kostnad i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 miljoner euro.

Bakgrund och detaljer gällande ovanstående är att Nordea har utarbetat en ny affärsplan, som inkluderar nya finansiella mål, uppdaterat affärsplaner för respektive affärsområde och genomfört en fortsatt konsolidering mot en global IT-plattform, vilket har föranlett en fullständig prövning av nedskrivningsbehovet för Nordeas kapitaliserade IT-system och en bedömning av framtida omstruktureringsbehov.

Till följd av prövningen identifierades nedskrivningskostnader för IT-system på 735 miljoner euro. Vidare förväntas den nya affärsplanen leda till fortsatt övertalighet med relaterade avgångsvederlag, vilket har föranlett en avsättning för omstrukturering på 204 miljoner euro under det tredje kvartalet 2019.

Som nämndes i halvårsrapporten 2019 bedömer Nordea att de avsättningar för kreditförluster som gjorts väl speglar den aktuella kreditrisken i kreditportföljen och att utsikterna vad gäller framtida kreditrisker är fortsatt stabila. Efter en löpande dialog med ECB, och med tanke på att utsikterna dämpats i vissa sektorer under tredje kvartalet, har Nordea beslutat att öka sin avsättning för kreditförluster med 229 miljoner kronor euro. Dessutom har Nordea uppdaterat sina modeller för gruppvisa avsättningar under tredje kvartalet 2019, vilket medförde att de gruppvisa avsättningarna ökade med 53 miljoner kronor euro.

Vad gäller kostnaden i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 miljoner euro avser den slutförandet av transaktionen enligt vad som offentliggjorts i ett pressmeddelande den 30 september 2019.

Ny utdelningspolicy

Nordea lägger fram en ny utdelningspolicy och ska dela ut 60-70 procent av nettoresultatet från och med 2020. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0:40 euro per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare var Nordeas mål ”att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.”

Storbanken meddelar också om en ny kapitalpolicy där kapitalbuffert ska vara på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen som gäller från 1 januari 2020. Tidigare mål var 40-120 punkter över kravet.

Fortsatta kostnadsminskningar

Nordea räknar med att 2020 nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192 och förändringar i resolutionsavgifter. De totala kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Tidigare utsikter var att för 2021 räknade Nordea med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 20181, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser.

Kostnaderna för 2019 förväntades minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192, och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.