Rapport Lucara Diamond redovisar en förlust för det tredje kvartalet. Diamantproducenten slopar dessutom utdelningen eftersom pengarna i stället ska användas till en utbyggnad av Karowegruvan i Botswana under jord.

Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på -4,0 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2019 (5,1).

Resultatet per aktie uppgick till -0:01 dollar(0:01).

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 390 dollar för den under kvartalet sålda volymen, att jämföra med 450 dollar samma kvartal för ett år sedan.

Produktionskostnaden var 201 dollar per carat (185). Produktionsmarginalen landade därmed på 189 dollar (265).

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 4,8 miljoner dollar (31,1).

Bolaget justerar sin intäktsprognos till 170-180 miljoner dollar för helåret 2019. Den tidigare prognosen löd på 170-200 miljoner dollar.

Prognosen för årets produktion och försäljning uttryckt i carat höjs dock till 400.000-425.000 carat, upp från tidigare 375.000-420.000 carat.

Lovande studieresultat för underjordsgruva

Lucara Diamond har utfört en genomförbarhets- och lönsamhetstudie (feasibility study) gällande möjligheterna att anlägga en underjordsgruva vid dagbrottet Karowe i Botswana.

Resultatet, som presenterades tidigt på tisdagsmorgonen, är ”positivt”, enligt bolaget.

”Lucara uppmuntras av studieresultatet om en underjordsgruva, som pekar på mycket större ekonomiska möjligheter än vi förutsåg då en preliminär analys gjordes 2017”, kommenterar vd Eira Thomas i ett pressmeddelande och talar om ett ”spännande tillväxtprojekt i världsklass”.

En väsentlig del av kostnaderna för expansionen, som ska fördubbla Karowegruvans livslängd, ska kunna finansieras med löpande kassaflöde.

Investerings återbetalningstid beräknas till korta 2,8 år, då vald brytningsmetod ger snabb tillgång till de områden där diamantförekomsten antas vara högst, uppger bolaget vidare.

Enligt plan ska konstruktionen av underjordsgruvan kunna inledas i mitten av 2020. Den nya malmen ska behandlas i nuvarande anrikningsverk från och med 2023, med full produktion 2026.

Bruttointäkterna under gruvans livslängd beräknas till 5,25 miljarder dollar och produktionen till 7,8 miljoner carat rådiamanter fram till 2040.

Kapitalkostnaderna ”pre-production” anges till 514 miljoner dollar och nuvärdet efter skatt till 718 miljoner dollar.

Slopar utdelningen

Lucara Diamond upphör omedelbart med den kvartalsutdelning om 0:025 kanadadollar per aktie som bolaget betalat.

Beslutet har fattats mot bakgrund av det positiva utfallet i den genomförbarhetsstudie rörande en utbyggnad av Karowegruvan i Botswana under jord, uppger bolaget i delårsrapporten.