Rapport Fingerprint redovisar en förlust för det första kvartalet. Dessutom sjönk omsättningen hela 15 procent under kvartalet. 

Fingerprint Cards redovisar ett rörelseresultat om -31,7 miljoner kronor (1,7) för det första kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen blev -10,6 procent (0,5) och bruttomarginalen uppgick till 20,4 procent (28,8). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0:09 kronor (0:03)

Nettoomsättningen uppgick till 300 miljoner kronor (355), en nedgång med 15 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -90,3 miljoner kronor under kvartalet (36,3).

Covid-19 relaterade nedstängningar i Kina hade en negativ effekt på omsättningsutvecklingen, skriver Fingerprint i delårsrapporten.

Står fast vid helårsprognos

Fingerprint Cards står fast vid sin tidigare meddelade prognos för helåret 2022 om att intäkterna väntas ligga i intervallet 1,6-2,0 miljarder kronor.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Under det första kvartalet minskade omsättningen med 15 procent.

”Vi ser dock en generell positiv trend i efterfrågan på våra biometriska lösningar, vilket avspeglas i den tidigare meddelade omsättningsprognosen om 1.600–2.000 miljoner kronor för helåret 2022”, skriver vd Christian Fredrikson i delårsrapporten.

Bruttomarginalen sjönk till 20,4 procent (28,8) under kvartalet. Försvagningen hänvisar bolaget till en temporärt mindre gynnsam produktmix.

”Vi gör bedömningen att mixen kommer att förbättras löpande under året, vilket också reflekteras i vår tidigare meddelade prognos för ebitda-marginalen, som förväntas ligga inom intervallet 14-18 procent för det fjärde kvartalet 2022”, skriver Christian Fredrikson.

Han uppger också att Fingerprints tillgång till produktionskapacitet var tillfredsställande, men de covid-19-relaterade restriktioner som infördes i Kina i slutet av kvartalet medförde störningar i bolagets logistikkedjor med förseningar av varuleveranser som följd.

”Detta hade en dämpande effekt på omsättningsutvecklingen, då vår aktivitetsnivå vanligen är hög mot slutet av kvartalet. Nedstängningarna i Kina har även lett till minskad försäljning av smartphones i landet, och det är i skrivande stund oklart hur länge restriktionerna kommer att fortgå”, skriver Fingerprintchefen.