Aktie Philip Morris, som i maj lade bud på aktierna i Swedish Match, meddelar nu att acceptfristen för detta erbjudande förlängs till och med den 21 oktober. Tidigare löptid var till den 30 september.

Philip Morris har fått samtliga regulatoriska godkännanden för affären, förutom från EU-kommissionen där ärendet fortfarande ligger.

”Baserat på sedvanliga förhandsdiskussioner med EU-kommissionen bedömer Philip Morris för närvarande att EU-kommissionen inte kommer att slutföra sin granskning av transaktionen innan den initiala acceptperioden löper ut den 20 september 2022. Philip bedömer att processen med EU-kommissionen kommer att slutföras under oktober 2022, skriver Philip Morris som förklaring till acceptperiodens förlängning.

Förutom den förlängda acceptperioden är villkoren i budet oförändrade.

Aktier som lämnats in i erbjudandet per den 8 augusti 2022 uppgår till 3.637.683 Swedish Match-aktier. Detta motsvarar cirka 0,24 procent av kapital och röster i Swedish Match.

Budet är villkorat en acceptansgrad överstigande 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Swedish Match efter full utspädning.