Förändring i antal aktier och röster i G5 Entertainment AB (publ) den 31 mars 2023

2023-03-31 17:30:00

Under mars månad har 250 000 indragits i enlighet med det beslut som togs vid extra bolagsstämma den 24 februari 2023.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 705 850, fördelat på 8 533 650 stamaktier och 172 200 c-aktier.

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och c-aktierna till en tiondels röst (1/10) vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagens datum till 8 550 870 röster.

Bolaget innehar 428 650 stamaktier och 172 200 c-aktier. C-aktierna är utfärdade och innehas som en del i pågående prestationsaktieprogram. Aktier som innehas av bolaget representerar 6,90% av kapitalet och 5,21% av rösterna.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-31 17:30 CET.

Cision