Förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir Group AB

2023-03-31 08:00:00

I den riktade nyemissionen tecknades totalt 280 000 B-aktier. Efter den riktade nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Empir per den 31 mars 2023, den sista handelsdagen i månaden, till 6 816 085 kronor, fördelat på 6 816 085 aktier, varav 81 480 aktier av serie A och 6 734 605  aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Totalt uppgår antalet röster i Empir till 754 940,5. Bolaget äger inga egna aktier.

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör

0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 08:00 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B och B2C. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För mer information - se www.empir.se.

Cision