Förändring av antalet aktier och röster i ITAB Shop Concept AB (publ)

2022-12-30 11:00:00

Antalet utestående aktier i ITAB uppgår per den 30 december 2022 till 222 500 192 aktier, varav 218 100 192 stamaktier med en röst vardera samt 4 400 000 C-aktier med 1/10 röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 218 540 192 och det totala antalet röster i bolaget exklusive ITABs eget innehav om 4 400 000 C-aktier uppgår till 218 100 192.

.

Jönköping den 30 december 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 kl. 11:00 CET.

 

Cision