I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Placera En kruka med guld vid regnbågens fot. Kalorifri chokladtårta. En gratis lunch. Moderna människor önskar sig vissa saker som de aldrig kan få. Här är en till: en investeringsstrategi skräddarsydd för att samtidigt ge kapitalbevarande och tillväxt. Hur bra det än låter, kan ingen investering leva upp till det. Om du beskriver dina egna investeringsmål som tillväxt och kapitalbevarande, menar vi att du med sannolikt behöver revidera dina förväntningar.

På en grundläggande nivå kan vi ha medkänsla med investerare som tror att det är hållbart att samtidigt eftersträva kapitalbevarande och tillväxt. Om portföljen har växt under en viss period, har man ändå inte gått miste om startkapitalet. Investeringar fungerar däremot inte så. Alla investeringar innebär en kompromiss mellan risk och avkastning.

Tumregeln är att investeringar med högre potentiell avkastning i regel har en högre prisvolatilitet. Till exempel har globala aktier historiskt sett stigit under långa tidsperioder, men ändå drabbats av stora kortsiktiga nedgångar.  Även fasträntepapper, som har lägre förväntad volatilitet och lägre historisk avkastning på lång sikt, medför förlustrisk i form av stigande räntor, inflation, risk för betalningsinställelse och andra risker som kan få priserna på fasträntepapper att falla.

Betraktat som investeringsmål, kräver verkligt kapitalbevarande inte något risktagande, utan i praktiken endast innehav av kontanter eller värdepapper jämförbara med kontanter. Alla andra tillgångar medför risk för volatilitet – och nedgångar. Rent praktiskt tror vi ändå inte att ens ett sådant angreppssätt kan räknas som verkligt kapitalbevarande. Även om värdet på investerarens konto förmodligen blir stabilt, kommer dess köpkraft troligen att minska över tiden, på grund av inflationen.

Även om stora delar av denna diskussion kan upplevas akademisk, tror vi att den har praktiska implikationer för långsiktiga investerare. Förståelsen av varför kapitalbevarande och tillväxt är oförenliga kan, som vi ser det, hjälpa dig att undvika investeringsbedrägerier. Många bedragare som myndigheterna fått fast under de senaste åren har utnyttjat investerarnas känslomässiga önskan om kapitalbevarande och tillväxt. Det kanske mest ökända exemplet, Bernie Madoff, lovade sina investerare 10 % årlig avkastning utan någon nedsida. De som förstår att det är omöjligt att kombinera kapitalbevarande och tillväxt har, som vi ser det, större sannolikhet att inse att ingen investering kan ge en jämn avkastningsgrad på 10 % helt utan årliga nedgångar. Det är omöjligt. Det bortser från de faktiska riskerna. Vi tror att denna kunskap är det viktigast försvaret mot bedrägeri.

Att inse varför kapitalbevarande och tillväxt inte samtidigt är möjliga, kan också hjälpa investerarna att sätta mer realistiska investeringsmål. En investerare kan faktiskt vilja ha en tillväxtinriktad portfölj med lägre förväntad volatilitet på kort sikt än en helt aktiebaserad strategi. I så fall skulle en blandning av aktier, fasträntepapper och eventuellt andra värdepapper räcka gott. Å andra sidan vill man kanske investera i aktier, och godtar den naturliga förlustrisken, men hoppas kunna undvika delar av en björnmarknad. Det är också omöjligt att garantera, men möjligt att klara, åtminstone i teorin. För att förväntningarna ska bli sunda är det i så fall viktigt att förstå att eventuell utebliven finansiell framgång beror på att man försökt undgå björnmarknaderna.

Om du upptäcker att dina målsättningar är kapitalbevarande och tillväxt, kan du pröva en enkel övning för att justera dina målsättningar och förväntningar. Gör en lista över huvudsyftena med dina besparingar – vanligt är till exempel att bekosta utgifter efter pensioneringen, att efterlämna ett arv till efterkommande och välgörenhetsorganisationer och att försörja en yngre livskamrat.

Överväg därefter tidshorisonten för dina investerade tillgångar, vilket är den tidsperiod som dina pengar ska investeras för att arbeta mot dina mål. Detta kan vara resten av livet, eller längre, beroende på dina målsättningar och förmånstagare.

Överväg sedan den långsiktiga avkastningsgrad som du realistiskt sätt kan behöva för att uppnå dessa mål, och betänk de risker som krävs för att uppnå den. Vi tror att denna kunskap ger dig möjlighet till en realistisk bedömning av vilka kompromisser – alltså vilka slags investeringar – som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer?

Gå då inte miste om regelbundna uppdateringar om aktiemarknaden och vad Fisher Investments Norden kan göra för dina investeringar.

Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.

Hela denna sida är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Detta dokument är Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europes och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom görs inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare och framtida prognoser kanske inte var eller kommer att bli lika exakta som prognoserna i detta material. Fisher Investments Norden är det namn, som Fisher Investments Europe Limited, bedriver verksamhet med i Finland, Norge och Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och är registrerat i England (organisationsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds Huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal.