I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet uppger många investerare att det är viktigt för dem att deras portfölj inte minskar i värde. Det här investeringsmålet kallas för kapitalbevarande.

Vi har även märkt att samma investerare inser att de behöver en del tillväxt, efter en bedömning av deras övriga finansiella mål. Men enligt Fisher Investments Norden går de här två målen – kapitalbevarande och tillväxt – inte att förena. En djupdykning i äkta kapitalbevarande avslöjar hur ovanligt det är som investeringsmål. Låt oss förklara.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi har sett många olika definitioner av kapitalbevarande i de finansmedia som vi bevakar, men vår definition av äkta kapitalbevarande är en strategi som har som mål att portföljvärdet inte ska variera alls (undantaget uttag, förstås). Det handlar om att eliminera risken för att portföljen minskar i värde. Våra analyser visar att de allra flesta slags tillgångar – räntepapper, aktier, fastigheter, konstverk, råvaror, guld osv. – är volatila till viss grad, så de som har äkta kapitalbevarande som främsta mål har inte så många alternativ att välja mellan. Det brukar oftast bara vara kontanter och kontantliknande värdepapper, eftersom de är de mest likvida tillgångarna (alltså lättast att sälja snabbt utan att få ett lägre pris för dem) och har ett stabilt värde.  

Vi på Fisher Investments Norden håller med om att kapitalbevarande låter fint i teorin, men vill påpeka att det har sina brister. En av de största som vi har identifierat: Det antyder att risken för att portföljen ska minska i värde är den enda investeringsrisken. Vi anser dock att det finns andra risker. Ta risken för inflation (allmänt stigande priser i ekonomin). I genomsnitt har inflationen legat på 1,6 procent sedan 2000, och i år har den varit betydligt högre.[i] Om inflationstakten skulle hålla sig till genomsnittet eller klättra högre under de kommande 20 åren skulle en portfölj som ligger helt i kontanter förmodligen inte kunna hålla jämna steg. Och definitivt inte om inflationen sticker iväg, som nu. Trots att kontanter och kontantliknande värdepapper behåller sitt värde i dag kan inflationen urholka deras köpkraft med åren.

Å andra sidan kan kapitalbevarande vara vettigt om du redan har tillräckligt med pengar för att täcka dina kassaflödesbehov under hela din investeringstidshorisont. (Fisher Investments Norden definierar investeringstidshorisonten som hela den tid då ens kapital behöver jobba mot ens mål.) Kapitalbevarande kan även vara en bra idé om du har öronmärkt pengarna till en nära förestående utgift. Men den här metoden förutsätter att du inte vill att portföljen ska växa, och det är rätt ovanligt bland investerare enligt vår erfarenhet. Vi har snarare märkt att de allra flesta investerare behöver någon form av tillväxt för att nå sina personliga mål. Det kan handla om framtida kassaflödesbehov, att bibehålla köpkraften relativt inflationen, eller att lämna något efter sig till arvingar eller välgörenhet. 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Och för att få den tillväxten måste investerare ta viss risk enligt Fisher Investments Norden. Det innebär att de ibland kommer behöva se portföljen krympa under korta perioder. Det finns grader av detta – våra analyser visar att det finns ett helt spektrum av risker och avkastningar. Till exempel kan vi konstatera att statsobligationer tenderar att fluktuera mindre på kort sikt jämfört med aktier, som i allmänhet fluktuerar betydligt mer både uppåt och nedåt på kort sikt. Men på längre sikt har aktier gett högre avkastning än räntepapper baserat på våra granskningar av marknadshistoriken.[ii]

Vi anser att de kortsiktiga fluktuationerna på börsen är det pris man betalar för de historiskt sett starkare avkastningarna på längre sikt. Beroende på ens individuella mål, tidshorisont och risktolerans är det enligt oss vettigt för många investerare att investera i tillgångar som ger tillväxt – t.ex. aktier, kanske med lite räntepapper inblandat om situationen så kräver.

Dessutom anser vi att det är av yttersta vikt att investerare förstår att kapitalbevarande och tillväxt inte går att kombinera. Båda har sina för- och nackdelar. Investerare som behöver tillväxt eller kassaflöde för att täcka utgifter måste enligt Fisher Investments Norden förbereda sig på att portföljen kan backa tillfälligt. Det är oundvikligt på resan mot långsiktig börsavkastning. Investerare som har kapitalbevarande som mål måste enligt oss acceptera att portföljvärdet inte lär växa ens i närheten av vad börsen gör, eller hålla jämna steg med inflationen – och det kanske inte är tillräckligt för att de ska nå sina investeringsmål. Om investerare har rimliga förväntningar på sina mål kan de fatta beslut som ligger i linje med vad de vill att portföljerna ska åstadkomma, samtidigt som de är medvetna om vilka kompromisser de kan behöva göra.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: FactSet, per 2022‑06‑07. Påstående baserat på genomsnittlig årlig förändring av Sveriges KPI, 2000–2021, samt förändring år till år av Sveriges KPI, januari 2022 till april 2022.

[ii] Källa: FactSet och Intercontinental Exchange, Inc., per 2022‑06‑07. Påstående baserat på indexet MSCI World med nettoutdelningar i kronor, 1969‑12‑31 till 2021‑12‑31 och indexet ICE BofA Sweden Government, 1987‑07‑31 till 2021‑12‑31.