I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Förnybar energi får många positiva rubriker i de finanspublikationer som Fisher Investments Norden läser. Det kan vara lockande att investera i denna bransch som upplevs som framtidsorienterad, i hopp om stor avkastning när allt större fokus läggs på frågor som klimatförändringarna, och en vilja att stötta övergången till energikällor som sol och vind.

Men förnybar energi är en bransch i sin linda – vilket vi anser gör det svårt att förutse vilka vinnarna och förlorarna blir. Vi anser att investerare kan ha nytta av att förstå sektorn för förnybar energi och vilka marknadskrafter som driver den, för att undvika investeringsmisstag.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det finns ingen officiell definition av förnybar energi, men av vad Fisher Investments Norden har sett i finansmedia används begreppet vanligtvis för energikällor som inte använder fossila bränslen. EU definierar förnybar energi som följande: sol-, vind- och vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biobränslen.[i] Kärnkraft ingår visserligen i EU:s gröna taxonomi, men definieras separerat från förnybar energi.[ii]

Trots att förnybar energi får allt mer uppmärksamhet i medier är det fortfarande fossila bränslen som dominerar i den investeringsbara globala energisektorn. Energisektorn i MSCI World utgörs till 95,7 procent av olja, gas och icke-förnybara bränslen.[iii] Övriga 4,3 procent utgörs av utrustning och tjänster för energisektorn, och många av de här bolagen är knutna till fossila bränslen (t.ex. tillverkare av utrustning för oljeborrning).[iv] Visst, en del av de här bolagen kan ha avdelningar för förnybar energi, men Fisher Investments Nordens bild är att det är svårt att identifiera de här avdelningarnas intäktsflöden – och de flesta utgör väldigt små delar av de här bolagens samlade verksamhet. Samtidigt är renodlade bolag inom förnybar energi, där merparten av intäkterna kommer från förnybart eller där företaget har kopplingar till branschen, utspridda i en mängd olika sektorer. De här bolagen – t.ex. tillverkare av solpaneler eller vindkraftverk – kan finnas i sektorer som allmännyttan, teknik eller verkstad.

Trots att bolag inom förnybar energi är utspridda i olika sektorer anser Fisher Investments Norden att många av faktorerna som påverkar deras vinster liknar faktorerna för bolag inom energisektorn. Det handlar bland annat om politiska drivkrafter, som kan innefatta skatter och skatterabatter, statliga subventioner och geopolitiska händelser. Rysslands invasion av Ukraina och oron över gastillgången i Europa har exempelvis lett till att röster höjts för att Europa ska bli självförsörjande på energi.[v] Det har lett till större diskussioner om statliga satsningar på förnybar energi, att döma av vår granskning av finansmedia, vilket kan ge bolag inom den sektorn möjlighet att väcka allmänhetens och investerarnas intresse, vilket i sin tur kan stärka sentimentet.[vi] Tekniska framsteg är en annan drivkraft. Genombrott kan leda till ny teknik för förnybar energi och förbättra nuvarande teknik genom att till exempel öka verkningsgraden eller sänka kostnaderna.

Leveranskedjor och kostnader för insatsvaror påverkar alla verksamheter, även inom förnybar energi. Tillverkning av utrustning för förnybar energi förlitar sig på stora nätverk av tillverkare, distributörer och leverantörer av råmaterial. Störningar i leveranskedjor eller ökade kostnader kan göra förnybar energi till en relativt dyr energikälla – vilket kan minska efterfrågan. Den ökade efterfrågan på elbilar har till exempel ökat efterfrågan på metaller som används i bilarnas batterier, som litium, nickel och kobolt.[vii] Kostnaderna för dessa råmaterial kan påverka produktionskostnaderna och priserna för slutprodukterna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

På grund av substitutionseffekten – det vill säga konsumenters benägenhet att byta ut en vara eller tjänst mot ett mer prisvärt alternativ – tror vi att relativt låga priser för olja och gas kan leda till minskad efterfrågan på förnybart – och vice versa. Så när Fisher Investments Norden granskar förnybar energi anser vi att det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något speciellt just med dem som investeringskategori.

Även om du har stora förväntningar på förnybar energi anser Fisher Investments Norden att branschen är i sin linda, vilket gör det svårt att förutse vilka vinnarna och förlorarna blir. Enligt IEA:s sammanställning av global energiframställning per källa står förnybar energi (vind, sol, biobränslen och avfall, och vattenkraft) bara för 14 procent av världens totala energiförbrukning (enligt uppgifterna för 2019).[viii] Kärnkraft står för ungefär 5 procent.[ix] Fossila bränslen? Cirka 81 procent.[x] Dessutom utgör renodlade bolag inte någon stor del av de aktörer som går att investera i. Överväg följande: Indexet MSCI Global Alternative Energy innehåller bolag som får minst 50 procent av intäkterna från alternativ energi (vilket indexleverantören MSCI definierar som renare än fossila bränslen).[xi] Börsvärdet för detta index (värdet av alla utestående aktier) motsvarar runt 9,0 procent av den globala energisektorn – eller 0,5 procent av det bredare indexet MSCI World.[xii] Det finns med andra ord relativt få renodlade aktörer att satsa på – och de flesta är väldigt små (d.v.s. de har relativt små börsvärden jämfört med icke renodlade aktörer).

Vi menar att investerare kan dra på sig spekulativa risker när de investerar i små företag som fortfarande inte är lönsamma. Fisher Investments Norden är varken för eller emot investeringar i förnybar energi, men större bolag som inte är renodlade inom förnybar energi kan ge exponering mot sektorn och större finansiell flexibilitet, vilket kan dämpa riskerna jämfört med investeringar i mindre och renodlade bolag. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till inkluderar innovationer som kan ändra spelplanen, och riskerna med att investera i teknik som får stora statliga subventioner – det stödet kan försvinna om de politiska vindarna ändrar riktning, att döma av våra studier av marknadshistorien.

Vi har ingenting emot investeringar i förnybar energi. Men Fisher Investments Norden anser att investerare kan ha nytta av att ta hänsyn till branschens storlek, vad som går och inte går att känna till om dess framtid och hur man kan hantera koncentrationsrisken.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: Europaparlamentet, faktablad om Europeiska unionen. ”Renewable Energy”, läst 2022‑10‑12.

[ii] ”EU Taxonomy to Include Nuclear Energy, Recognizing Its Role in Global Decarbonization”, NEI:s mediateam, NEI, 2022‑07‑06.

[iii] Källa: FactSet, per 2022‑10‑12. Indexet MSCI World – viktning av beståndsdelar inom energisektorn.

[iv] Ibid.

[v] ”The Guardian View On Russian Gas: A Compelling Reason To Go Green”, ledare, The Guardian, 2022‑07‑27.

[vi] Ibid.

[vii] ”Renewable Energy Is Surging, But Trouble Looms”, Benjamin Storrow, E&E News, 2022‑06‑28. Läst via Scientific American, 2022‑10‑12.

[viii] Källa: Internationella energirådet (IEA). ”Total Energy Supply (TES) by source, 1990 – 2019”, läst 2022‑10‑12.

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] ”MSCI Global Environment Indexes Methodology”, MSCI, november 2013, och ”MSCI Global Alternative Energy Index (USD)”, MSCI, 2022‑09‑30.

[xii] Källa: FactSet. Påstående baserat på energisektorn i MSCI World och MSCI Worlds börsvärde, per 2022‑09‑30, och ”MSCI Global Alternative Energy Index (USD)”, MSCI, 2022‑09‑30.