I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Investeringar i fastigheter, oavsett om det är i form av hyresfastigheter, kommersiella fastigheter eller indirekta fastighetsinvesteringar som erbjuder investerare fastighetsexponering utan att äga en fastighet direkt, har länge varit populära investeringar.

Människor investerar i fastigheter av många olika skäl, bland annat för att skapa hyresintäkter, sälja vidare med vinstsyfte eller för att utveckla dem. Fisher Investments Norden kan konstatera att fastighetsinvesteringar kan vara vettiga i vissa lägen, men det finns en del saker investerare bör tänka på innan de tar steget.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

En närmare titt på direkt och indirekt ägande

Fisher Investments Norden anser att det är viktigt att förstå de olika typerna av fastighetsinvesteringar. I allmänhet tänker investerare på två populära sätt att investera i fastigheter – direkta och indirekta fastighetsinvesteringar. Vi förklarar dem nedan. Båda har unika aspekter man bör känna till.

Direktinvestering i fastigheter innebär att man köper hela, eller delar av, en fastighet – vanligtvis bostäder eller kommersiella fastigheter – vilket gör dig till direkt ägare av en tillgång. Det ger dig möjlighet att få hyresintäkter, rusta upp fastigheten och sälja vidare, bygga en ny fastighet med mera. Hindren för att komma in på marknaden är dock ofta högre än för indirekta fastighetsinvesteringar. Till att börja med behövs olika slags expertis för att förvalta olika slags fastigheter. Den expertis som krävs för att hyra ut ett enfamiljshus är till exempel mycket annorlunda mot den som krävs för att hyra ut ett helt flerbostadshus eller en kontorsbyggnad. Dessutom kräver direkta fastighetsinvesteringar ofta ett betydande startkapital. Fisher Investments Norden påminner investerare om att beroende på typ av fastighet kan det belopp som en investerare behöver investera initialt variera dramatiskt. För större projekt kan investerare behöva ta in flera partner för att lätta på den finansiella bördan, vilket sannolikt minskar ägarintresset och möjligheten att fatta beslut självständigt.

Indirekta fastighetsinvesteringar innebär vanligtvis att man köper andelar i ett noterat eller onoterat investeringsinstrument, t.ex. en fastighetsfond. Börsnoterade fastighetsfonder har blivit allt populärare. De här fonderna samlar investerarnas kapital för att köpa och förvalta inkomstbringande bostads- eller affärsfastigheter – så investerare kan diversifiera sin fastighetsexponering utan att själva behöva köpa och förvalta fastigheter. Börsnoterade fastighetsfonder är skyldiga att dela ut större delen av sin beskattningsbara inkomst till andelsägarna, medan onoterade fonder ofta fokuserar på kapitaltillväxt. Dessutom är de här fondandelarna lätta att köpa och sälja, till skillnad från fastigheter. Vissa fastighetsfonder är dock onoterade och kan ha krav på minsta investering eller minsta innehavsperiod, och kan vara svårare att köpa och sälja. Onoterade fastighetsfonder är alltså inte alltid lika flexibla som börsnoterade fastighetsfonder.

Har du den tid och de resurser som krävs för direktinvesteringar i fastigheter?

Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet är direktinvesteringar i fastigheter ofta mer tidskrävande och kostsamma än indirekta investeringar i fastigheter. Trots detta känner sig vissa investerare mer bekväma med att investera i något mer konkret än till exempel aktier. Många investerare har personlig erfarenhet av att köpa en bostad, så den här typen av investering kan kännas trygg och bekant när man funderar på olika investeringsalternativ.

Tyvärr glömmer många investerare bort de otaliga kostnader som hör till köp och försäljning av fastigheter. Fisher Investments Norden anser att man bör överväga några av de potentiella nackdelarna noga innan man direktinvesterar i fastigheter. Ett par exempel:

  • Finansieringskostnader: Om man inte betalar kontant för en fastighet måste man tänka på finansieringskostnaderna. Det kan handla om mäklarkostnader, bolåneförsäkringar (vid behov) och räntebetalningar. Det är särskilt viktigt att tänka på hur förändrade räntor kan påverka dina löpande kostnader om man tar ett lån med rörlig ränta.
  • Underhållskostnader: När man köper en fastighet måste man vara redo att underhålla den. Har du den fysiska förmågan, viljan och kunskapen att göra reparationer vid behov? Annars kan du behöva anlita folk för det. Kostnader för underhåll och eventuella reparationer kan snabbt skjuta i höjden. Så med allt detta i beräkningarna, ser investeringen fortfarande lönsam ut?
  • Tidsåtgång: Det krävs tid och kunskap att annonsera, hyra ut och förvalta en fastighet. Om det låter jobbigt kan du behöva anlita någon som sköter det – ytterligare en kostnad som kan minska din potentiella avkastning.
  • Uteblivna hyresintäkter: Om du planerar att hyra ut din fastighet, vad händer om du inte hittar någon hyresgäst eller om hyresgästen inte kan (eller vill) betala? Fisher Investments Norden såg att detta blev ett akut problem för fastighetsägare världen över under pandemin.
  • Försäkringskostnader: Glöm inte försäkringskostnaderna när du investerar i en fastighet.
  • Problem med att diversifiera: Vill du investera lokalt eller utomlands? Eller både och? Prisutvecklingen på fastigheter kan skilja sig mycket åt mellan olika regioner, och hindren för diversifiering mellan olika orter kan vara höga: kostnader, lokalkännedom och fastighetsförvaltning på distans gör det svårt att diversifiera en fastighetsportfölj geografiskt.

Detta är ingen uttömmande lista, men Fisher Investments Norden varnar för att kostnaderna för att köpa en fastighet som en investering kan minska din avkastning och kräva mer tid än du tror. Det är viktigt att förstå exakt vilka dessa kostnader är, hur de påverkar din avkastning och vilka alternativ du har, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om hur du ska investera dina surt förvärvade pengar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Direkta fastighetsinvesteringars likviditetshinder

När man pratar om en tillgångs likviditet menar man hur enkelt det är att omvandla tillgången till pengar. Om du behöver regelbundna intäkter för utgifter eller åker på en oväntad utgift är likviditeten viktig. Direkta fastighetsinvesteringar har ofta likviditetshinder – särskilt i jämförelse med andra tillgångar, som aktier eller obligationer. Många gånger är försäljningen av en fastighet en långdragen process som medför extra kostnader – annonsering, homestyling, mäklarprovisioner osv.

En tillgångs likviditet kan också ha betydande – ofta kortsiktiga – konsekvenser för dess pris. I motsats till vad många tror kan fastighetspriser faktiskt vara rätt volatila. Till skillnad från till exempel aktier finns det ingen transparent daglig prissättning, så det är svårt att veta fastighetens verkliga värde en viss dag. När du säljer en fastighet kan det pris du erbjuds skilja sig dramatiskt från vad du tror att fastigheten är värd. Fisher Investments Norden varnar investerare för att om man behöver sälja en fastighet snabbt kan man behöva acceptera ett lägre pris.

Fördelar med indirekta fastighetsinvesteringar via fastighetsfonder

Kollektiva, indirekta fastighetsinvesteringar kan bidra till att lösa vissa av de problem som är förknippade med direkta fastighetsinvesteringar. Fastighetsfonder är till exempel en intressant möjlighet för investerare som vill exponera sig mot fastigheter utan de kostnads- och likviditetsproblem som ett direkt fastighetsägande innebär. Fastighetsfonder kan investera i olika typer av fastigheter, från bostäder och kommersiella fastigheter till industri- och datacenter. Några av de största börsnoterade fastighetsfonderna i världen äger mobilmaster!

Till skillnad från direkta fastighetsinvesteringar är fastighetsfonder del av aktiemarknaden och har sina egna risker. Till exempel har fastighetsfonder historiskt sett varit känsliga för förändringar i räntenivåerna. När räntorna stiger har det ofta en negativ inverkan på priserna på fastighetsfonder. Ditt beslut om att investera i fastighetsfonder eller ej kan alltså bero på din syn på ränteläget. Fisher Investments Norden rekommenderar att man utvärderar alla potentiella investeringsobjekt, även fastighetsfonder, noga för att förstå de underliggande tillgångarna och hur de beter sig och presterar. Fastighetsfonder som äger mobilmaster beter sig på ett helt annat sätt än fastighetsfonder som äger datacenter, till exempel.

Överväg alternativ till fastighetsinvesteringar

Fisher Investments Norden anser att även om fastigheter kan vara ett lämpligt alternativ för vissa, är det inte alltid det bästa sättet att nå sina finansiella mål. För många långsiktiga investerare erbjuder värdepapper som aktier och obligationer fördelar som inte alltid är lätta att få med fastighetsinvesteringar, inklusive överlägsen långsiktig genomsnittlig avkastning. Som framgår av figur 1 nedan har globala aktier gett betydligt högre avkastning än fastigheter på årsbasis.

Figur 1: Jämförelse av tillgångsklassers resultat över tiden

fisher-graph-march-2023

Källa: FactSet och Global Financial Data (GFD), per 2022‑05‑12. Tidsperioderna varierar på grund av tillgången på tillförlitliga uppgifter. Alla uppgifter är angivna i US-dollar.

Den historiskt sett högre genomsnittliga långsiktiga avkastningen är inte den enda fördelen med aktier och obligationer. De erbjuder även större likviditet och bättre diversifieringsmöjligheter, och kräver potentiellt mindre tid och lägre kostnader för att sköta om. Dessutom är många pensionärer redan exponerade mot fastigheter via sina bostäder – normalt en av deras största tillgångar – så ytterligare exponering mot fastighetsinvesteringar är onödigt. Med hänsyn till dessa faktorer och de potentiella nackdelarna med fastighetsinvesteringar anser Fisher Investments Norden att en diversifierad portfölj med aktier och obligationer kan ge bättre risk- och avkastningsprofil för långsiktiga investerare.

Följ de senaste marknadsnyheterna och uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.