I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Vad är det som driver marknaderna? Finanskommentatorer som vi bevakar hävdar ofta att en rad olika nyhetshändelser ligger bakom kortsiktiga marknadsrörelser. Men enligt Fisher Investments Nordens och dess moderbolag Fisher Investments analyser beror långsiktiga, mer avgörande marknadsrörelser på överraskningar – klyftan mellan verkligheten och förväntningarna. Vad innebär det i praktiken, och hur kan investerare dra nytta av detta?

Enligt våra analyser fokuserar börsen på hur konjunkturen lär se ut de kommande 3 till 30 månaderna. Det innebär att bakåtblickande uppgifter inte har någon större effekt på marknaden, förutom att stämningen eventuellt kan skakas om en stund.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Ibland kan nysläppta siffror trotsa förväntningarna och skapa stora rubriker. Det kan få marknaden att darra på kort sikt, men enligt oss rubbar det inte den långsiktigare börsutvecklingen i nämnvärd grad. Enligt Fisher Investments Norden beror det på att aktiekurserna återspeglar vad som just har hänt och vad som strax kommer hända, eftersom man redan vet ungefär hur det påverkar bolagens resultat. På liknande vis anser vi att det som ligger långt fram i tiden inte påverkar aktiekurserna särskilt mycket heller, eftersom det är allt för många okända faktorer med i beräkningen för att marknaden ska kunna sätta några tillförlitliga odds på dem. Så diskussioner om sådana faktorer är mest bakgrundsbrus.

Aktieägare har rätt till en del av bolagens framtida vinster, och vi menar att det leder till att investerare lägger stor vikt vid faktorer som kan påverka bolagsvinsterna. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet väger marknaden snabbt in all allmänt känd information om bolagens utsikter i aktiekurserna. Vi anser att marknadsaktörerna löpande utvärderar den överskådliga framtiden och justerar sina prognoser därefter.

Våra analyser visar att börserna rör sig som mest när verkligheten ser ut att skilja sig från förväntningarna. Ta nedstängningarna på grund av pandemin i början av 2020 som ett extremt exempel. Indexet MSCI World toppade den 19 februari 2020, dagar innan de första regionala nedstängningarna i västvärlden infördes i Italien.[i] Vi anser att marknaderna fram till den tidpunkten räknade med fortsatt global tillväxt, trots nyheterna om covid i Kina och nedstängningarna i Wuhan i januari. Covid-utbrottet liknade tidigare epidemier i Asien, inklusive flera utbrott av fågelinfluensa och sars-utbrottet 2002–2004. Men när covid spreds till Europa – och det började bli uppenbart att man skulle vidta stränga smittspridningsåtgärder som skulle slå hårt mot ekonomin – började marknaderna få grepp om hur bolagsintäkterna skulle drabbas. Börserna backade 30,5 procent i rask takt fram till den 23 februari 2020, och vägde in en global lågkonjunktur med råge enligt oss – den snabbaste björnmarknaden (fundamentalt driven nedgång på över 20 procent) i modern historia.[ii]

Sedan vände börserna uppåt igen.[iii] Vad hände? När marknaderna hade vägt in de värsta tänkbara scenarierna i den närmaste delen av 3–30-månadersintervallet som börserna tittar på höjde de, enligt Fisher Investments Norden, blicken mot den bortre delen av intervallet till en tid då stränga nationella nedstängningar skulle vara ett undantag snarare än regel. Innan statistikbyråerna ens hade hunnit släppa några ekonomisiffror som visade nedstängningarnas konsekvenser (eller för den delen några rapporter som tydde på återhämtning) stack marknaderna upp igen eftersom de enligt oss vägde in snabb tillväxt efter återöppningarna.[iv] Det var först i maj 2020 som Centre for Economic Policy Research publicerade siffror som tydde på en lågkonjunktur i euroområdet – två månader efter att den var ett faktum.[v] Lågkonjunkturen i USA var den kortaste någonsin – men ekonomerna förklarade den inte som officiellt över förrän mer än ett år senare.[vi] Vi ser detta som ett ovanligt tydligt exempel på hur överraskningar påverkar marknaderna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Visst, nedstängningarnas enorma effekt på ekonomin – och hur överraskande de var för marknaderna – är ett ovanligt fenomen, men vi anser att investerare kan dra nytta av lärdomarna även till vardags. Vi har konstaterat att det lönar sig att hålla ett öga på överraskningspotentialen – alltså skillnaden mellan förväntningarna och den troliga verkligheten. Den här potentialen ger oss en fingervisning om börsens utveckling på längre sikt. Gradvisa positiva överraskningar är det vanligaste mönstret baserat på våra studier av historien. Vi anser att det är anledningen till att tjurmarknader (perioder med i allmänhet stigande börs) dominerar.[vii] Om media, enkäter och andra förtroendemått som vi bevakar är allmänt pessimistiska kan det sänka ribban för vilka förväntningar som verkligheten behöver överträffa. Om läget blir bättre än väntat ger lättnaden (må den vara medveten eller omedveten) börsen ett lyft, enligt oss.

Men när verkligheten visar sig vara betydligt värre än väntat kan en björnmarknad slå till. Våra analyser visar att björnmarknader kan börja på två olika sätt: med vad Fisher Investments Norden kallar för muren eller med smällen. Vi har konstaterat att börsen bildligt talat klättrar uppför en orosmur under tjurmarknader. Lättnad efter lättnad lyfter börsen steg för steg. Och längre fram på tjurmarknader har vi märkt att oron bleknar bort och sentimentet blir allt mer optimistiskt. Om sentimentet blir allmänt euforiskt kan förväntningarna enligt vår mening bli svåra att överträffa. Det kan bädda för en björnmarknad om investerare struntar i negativa faktorer och gör glädjekalkyler inför framtiden. Det är då, när oron är som bortblåst, som tjurmarknaden enligt oss står på krönet av orosmuren. Vår definition av en smäll är en händelse som kan slå ut den globala tillväxten utan förvarning – som de första nedstängningarna på grund av pandemin. En sådan här smäll som kan radera biljontals kronor måste dock enligt oss komma som en chock som i princip ingen hade räknat med. Saker som alla redan har räknat med har förmodligen redan vägts in på marknaden – så de kan inte komma som en fundamental smäll enligt oss.

Möjligheter – och risker – uppstår när förväntningarna går skilda vägar från verkligheten. Vi på Fisher Investments Norden anser att gapet mellan de två kan ge insikt i faktorerna som kan påverka marknaderna avsevärt – och ge ett viktigt försprång till den breda massan.

Av: Fisher Investments Norden

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privat Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 

[i] Källa: FactSet, per 2022‑05‑09. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19.

[ii] Ibid. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19 till 2020‑03‑23.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] ”The Latest Findings From the CEPR – EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee (EABCDC)”, redaktionen, Centre for Economic Policy Research, 2020‑05‑07.

[vi] ”It’s Official: The Covid Recession Lasted Just Two Months, the Shortest in U.S. History”, Jeff Cox, CNBC, 2021‑07‑19.

[vii] Källa: Global Financial Data, Inc. och FactSet, per 2020‑03‑25. Påstående baserat på prisindexet S&P 500 i US-dollar, 1929‑09‑06 till 2020‑03‑24. Valutafluktuationer mellan US-dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.