Rapport Fingerprint redovisar en blygsam vinst för det fjärde kvartalet. Omsättningen sjönk dock 3 procent. 

Fingerprint redovisar ett rörelseresultat om 3,9 miljoner kronor (-327) för det fjärde kvartalet 2021.

Rörelsemarginalen blev 1,0 procent (-88,5) och bruttomarginalen uppgick till 31,7 procent (23,7).

Nettoomsättningen uppgick till 357 miljoner kronor (369), en nedgång med 3 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -16,8 miljoner kronor under kvartalet (-46,9).

För helåret 2021 föreslås ingen utdelning.

Enligt vd Christian Fredrikson utvecklades verksamhet inom Mobile starkt under det fjärde kvartalet och även om det första kvartalet normalt sett är säsongsmässigt svagt, förväntar han sig en positiv utveckling också under 2022.

Detta är enligt vd:n reflekterat i den förväntan om intäkter i intervallet 1,6-2,0 miljarder kronor samt att ebitda-marginal i intervallet 14-18 procent för det fjärde kvartalet 2022 som meddelades i november 2021.

Positiv trend trots fallande omsättning

Fingerprint minskade omsättningen i det fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Men bolagets vd Christian Fredriksen skriver i rapporten att trenden trots detta är positiv och pekar på att omsättningen för helåret steg med 16 procent.

”Efter ett svagt 2020, då många konsumenter på grund av coronapandemin avvaktade med att uppgradera sina smartphones, såg vi en ökad efterfrågan under 2021, vilket också drev marknaden för fingeravtryckssensorer”, skriver Christian Fredriksen som även pekar på att tillväxten kommer mot en bakgrund av minskad produktionskapacitet under hela året på grund av den rådande halvledarbristen.

Bruttomarginal och rörelseresultat gick i motsatt riktning mot omsättningen där bruttomarginalen steg till 32 procent från 23,7 året före och rörelseresultatet vände från en förlust på 327 miljoner kronor till en vinst på 3,9 miljoner kronor.

”Tillväxten inom PC och Access bidrog till förbättringen av bruttomarginalen, både i kvartalet och på helårsbasis. Samtidigt har produktmixen inom Mobile fortsatt att förskjutas mot nyare produkter, med en positiv effekt på bruttomarginalen”, skriver vd:n.

Verksamheten inom Mobile har fortsatt att utvecklas starkt under det fjärde kvartalet och Christian Fredriksen räknar med att utvecklingen kommer att fortsätta under första kvartalet 2022 även om detta är ett säsongsmässigt svagare kvartal. Detta finns reflekterat i den prognos som bolaget lämnade i november där intäkterna väntas landa i spannet 1,6-2,0 miljarder kronor 2022.

Under det fjärde kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten negativt, -16,8 miljoner kronor jämfört med +46,9 miljoner kronor 2021. Detta är enligt Christian Fredriksen en ökning av kundfordringar och varulager samt en konsekvens av tillväxtinitiativ.

”Vi ser en fortsatt positiv utveckling av den underliggande marknaden för våra produkter, och Fingerprint har ambitiösa tillväxtplaner. Detta ökar behovet av rörelsekapital och investeringar i FoU (forskning och utveckling), och jag är därför mycket nöjd med att vi i december 2021 framgångsrikt kunde emittera seniora säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor i syfte att ytterligare accelerera bolagets tillväxt”, skriver han.