Aktie Fingerprint avser att genomföra en garanterad företrädesemission om 300 miljoner kronor för att stärka likviditeten och åtgärda förväntad överträdelse av obligationskovenant. Bolaget emitterar också hybridkapital om 75 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som tidigare kommunicerats av Fingerprint har införandet av omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022 medfört att efterfrågan på smartphones i Kina, vilket är bolagets största marknad, minskat kraftigt.

”Bolaget har noga följt utvecklingen i Kina och dess effekter på Fingerprints och har dragit slutsatsen att bolaget löper en stor risk att bryta mot maintenance test-kovenanten avseende dess utestående seniora säkerställda obligationslån 2021/2024. Därutöver har de minskade försäljningsvolymerna i Kina resulterat i en ansträngd rörelsekapitalsituation för bolaget”, skriver Fingerprint.

Bolaget har därför genomfört en emission av eviga hybridkapitalinstrument till ett sammanlagt belopp om 75 miljoner kronor och avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission uppgående till cirka 300 miljoner kronor.

Fingerprint har erhållit teckningsåtaganden samt garantiåtaganden som täcker den planerade företrädesemissionen fullt ut.

”Nettolikviden från emissionen av hybridkapital och den fullt garanterade företrädesemissionen kommer att stärka Fingerprints likviditet, läka maintenance test-kovenanten och användas för att finansiera (i) kostnader i den löpande verksamheten, inklusive olika kundprojekt, investeringar i forskning och utveckling avseende Bolagets produkter samt leverantörskostnader, och (ii) uppbyggnad av lager inom produktsegmenten Mobile, Payments, PC och Access”, hetr det.

Vissa av bolagets aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) samt investerarna i hybriderna har åtagit sig att teckna för ett sammanlagt belopp om cirka 27 miljoner kronor, motsvarande cirka 9 procent av förträdesemissionen. Vidare har vissa externa investerare, inklusive Carnegie och investerarna i hybriderna, samt befintliga aktieägare ingått ett garantiåtagande omfattandes totalt 273 miljoner kronor, motsvarande cirka 91 procent av företrädesemissionen.

Bolagets största aktieägare Johan Carlström (genom bolag) samt ledande befattningshavare och styrelseledamöter som tillsammans representerar 7,1 procent av aktierna och 22,2 procent av rösterna i bolaget har även åtagit sig att rösta för den planerade företrädesemissionen och andra beslut relaterade till företrädesemissionen på den extra bolagsstämman som kommer att besluta om Företrädesemissionen.

Fortsatt påverkan från Kinarestriktioner

Fingerprint Cards förväntar sig att de covid-19-relaterade restriktionerna i Kina har en fortsatt negativ effekt på försäljningen och bruttomarginalen även under det tredje och fjärde kvartalet 2022 samt under första kvartalet 2023.

”Bolaget förväntar sig dock att de omfattande restriktionerna så småningom kommer att upphöra och resultera i att den historiska efterfrågan på mobiltelefoner återkommer, tillsammans med fortsatt tillväxt inom produktsegmenten Payments, PC och Access”, uppger Fingerprint.

På kort sikt förväntas den gradvisa ökningen av efterfrågan på dessa produkter leda till att varulagret minskar och en positiv kassaflödeseffekt. Förbättrade betalningsvillkor kommer att ha ytterligare positiv effekt på kassaflödet, enligt bolaget.

Vidare kommer implementeringen av kostnadsbesparingsprogrammet minska driftskostnaderna. I sin halvårsrapport informerade Fingerprint om att ett åtgärdsprogram initierats som väntas minska driftskostnaderna med cirka 20 procent och förväntas få full verkan under det fjärde kvartalet 2022.

Utöver kostnadsbesparingsprogrammet arbetar Fingerprint för en fortsatt diversifiering av intäktsströmmarna. Under 2021 kom cirka 10 procent av bolagets intäkter från andra produktsegment än Mobile.

”De övriga segmenten, utanför kapacitiva sensorer för Mobile, förväntas stå för cirka 30 procent av Fingerprints intäkter för helåret 2022 och cirka 45 procent för helåret 2023. Eftersom bolagets bruttomarginaler är högre i de övriga segmenten än vad de är i produktsegmentet Mobile, förväntar sig Fingerprint att skiftet till de övriga segmenten kommer att resultera i högre bruttomarginaler för bolaget överlag”, skriver Fingerprint.