Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022

2023-01-26 07:00:00

Viktiga punkter fjärde kvartalet

 • Rörelseresultatet är belastat med tre icke-kassaflödespåverkande poster: en lagernedskrivning om 22 Mkr, en nedskrivning av aktiverade FoU-projekt om 116 Mkr samt en nedskrivning av goodwill om 317 Mkr relaterat till förvärvet av Delta ID, som slutfördes 2017. Se vidare på sid 7-8.
 • Fingerprints erhöll den första volymordern avseende sin optiska under-displaylösning, FPC1632.
 • Infineon och Fingerprints startade samarbete för att utveckla en plug-and-play-lösning för biometriska betalkort: SECORA™ Pay Bio.
 • Fingerprints genomförde en kvittningsemission och en företrädesemission, vilka tillförde bolaget 341 Mkr efter emissionskostnader.

Fjärde kvartalet 2022

 • Intäkterna uppgick till 190,3 Mkr (356,6)
 • Bruttomarginalen uppgick till 8,8 procent1 (31,7)
 • EBITDA uppgick till -74,3 Mkr (26,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -527,3 Mkr2 (3,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,48 kr (0,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -103,9 Mkr (-16,8)

Januari-december 2022

 • Intäkterna uppgick till 861,8 Mkr (1 355,8)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,3 procent1 (29,3)
 • EBITDA uppgick till -116,0 Mkr (85,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -631,0 Mkr2 (-7,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,92 kr (-0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -334,1 Mkr (24,3)

1. Inkluderar lagernedskrivning om 22,5 Mkr i det fjärde kvartalet (15,9 Mkr för helåret 2022).
2. Inkluderar nedskrivning av aktiverade FoU-projekt om 116 Mkr samt en nedskrivning av goodwill om 317 Mkr.

Kommentar från vd

Som förväntat och tidigare kommunicerat påverkades Fingerprints försäljning och bruttomarginal även under det fjärde kvartalet negativt av den kraftiga nedgången i efterfrågan på smartphones i Kina. Koncernens omsättning minskade med 47 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år (57 procents minskning i konstant valuta), framför allt på grund av kraftigt minskad mobilförsäljning i Kina som en konsekvens av de restriktioner med anledning av covid-19 som förelåg i landet under en stor del av 2022. Vår omsättning ökade dock med 33 procent i relation till det tredje kvartalet 2022 (42 procents ökning i konstant valuta), drivet av högre försäljningsvolymer. Justerat för engångseffekten från lagernedskrivningen detta kvartal, så noterar vi även en förbättring av bruttomarginalen, från 12 procent föregående kvartal till 20 procent i det fjärde kvartalet. Försvagningen av bruttomarginalen i relation till förra året beror på ökad priskonkurrens samt lägre volymer, en situation som vi förväntar oss kommer fortsätta påverka Fingerprints försäljning och marginaler negativt, åtminstone under det första halvåret 2023. Vi fortsätter att löpande implementera kostnadsbesparingsåtgärder för att effektivisera verksamheten och säkerställa att vi återgår till lönsamhet. Under det fjärde kvartalet genomförde Fingerprints en kvittningsemission och en företrädesemission, vilka tillförde bolaget 341 Mkr efter emissionskostnader. Detta stärker vår soliditet och likviditet, och gör att vi kan fortsätta finansiera kundprojekt och flera viktiga produktutvecklingsinitiativ, både inom och utanför mobilsegmentet. För att befästa vår marknadsledande position kommer vi att fortsätta fokusera på att utveckla innovativa produkter, bredda leverantörsbasen och säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Vår FoU-portfölj är strikt fokuserad på projekt som bedöms kunna generera betydande lönsam tillväxt.

Låt mig börja med att kommentera utvecklingen inom Fingerprints största produktsegment, Mobile, och återkomma till de övriga tre huvudsakliga områden inom vilka Fingerprints biometriska systemlösningar används: PC, Access och Payment. Mobiltillverkarna och deras underleverantörer planerade för betydligt högre försäljningsvolymer under 2022. De har därför under de senaste kvartalen fokuserat på att minska sina överlager av komponenter och färdigmonterade telefoner, vilket har slagit hårt mot Fingerprints försäljning. Införandet av strängare restriktioner i Kina i slutet av det första kvartalet 2022 innebar att branschen mycket snabbt gick från en situation där man på grund av den tidigare komponentbristen tvingades bygga upp lager många månader i förväg för att säkra sin leveransförmåga, till ett läge där man i stället tvingades hantera en betydande efterfrågeminskning. Leveranskedjan i mobilbranschen är komplex med flera steg och långa ledtider. Sensorleverantörer som Fingerprints befinner sig långt bak i denna kedja, vilket innebär att vi först under det fjärde kvartalet kunde börja minska våra egna lager. Fingerprints konkurrenter befinner sig i en liknande situation med för höga varulager, vilket har lett till ökad prispress. Under december 2022 började man i Kina dra tillbaka de ”zero-covid”-restriktioner som påverkade en stor del av befolkningen under året. Konsumenter i Kina har varit återhållsamma under perioden med restriktioner, och vi förväntar oss en återgång, om än inte fullt ut initialt, till den historiska efterfrågan på mobiltelefoner. Denna trend gynnar Fingerprints eftersom vi genererar en betydande del av vår försäljning i Kina.

Den 30 december 2022 kunde vi meddela att vi har mottagit den första volymordern avseende vår optiska under-displaylösning, FPC1632. Detta innebär att Fingerprints nu börjar generera intäkter inom ett helt nytt marknadssegment inom Mobile, vilket öppnar upp attraktiva tillväxtmöjligheter. Fingerprints är sedan länge en väletablerad världsledare inom kapacitiva sensorer och vi kan nu erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud av fingeravtryckssensorer. Kapacitiva sensorer står för närvarande för ungefär två tredjedelar av volymen på marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones, medan under-displaysensorer har cirka en tredjedel. Från ett värdeperspektiv är dessa två marknader mer jämförbara i storlek, eftersom det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) för under-display är högre. Vårt inträde i under-displaysegmentet innebär alltså en betydande expansion av vår adresserbara marknad. Fingerprints mål är att ta en avsevärd andel av under-displaymarknaden, samtidigt som vi även fortsatt ska vara världsledande inom kapacitiva sensorer.

PC har under de senaste två åren vuxit fram som ett viktigt, nytt produktområde för Fingerprints. Vi räknar med god tillväxt både på kort och lång sikt, eftersom andelen datorer som har fingeravtryckssensor väntas fortsätta öka. Fingerprints dominerar marknaden för fingeravtryckssensorer i Chromebooks, samtidigt som fyra av världens sex största PC-tillverkare integrerar vår teknologi i sina produkter. För att möta den ökande efterfrågan på biometriska lösningar inom PC-området, förfinar vi vår biometriska lösning specifikt anpassad för detta applikationsområde genom att utveckla en egen mikrokontrollerenhet (MCU). Detta kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda våra PC-kunder ett komplett biometriskt system, bestående av fingeravtryckssensor och MCU. Fingerprints MCU-utvecklingsprojekt stöds av våra största PC-kunder, eftersom vi kommer att kunna leverera bättre övergripande systemprestanda samtidigt som vi optimerar kostnaderna och stärker vår kontroll av försörjningskedjan. Fingerprints egenutvecklade MCU kommer att ytterligare förbättra vår Match-on-Chip-lösning för PC, som under 2022 adderades till Microsofts godkända leverantörslista (AVL) för Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Vi förväntar oss att Match-on-Chip-segmentet – som karakteriseras av högre försäljningspriser än enklare Match-on-Host-lösningar för konsumentmarknaden – kommer att expandera på grund av nya krav från Microsoft. Dessa väntas träda i kraft under 2023 och innebära att Match-on-Chip blir ett krav för leverantörer av biometriska lösningar för Windows Hello Enhanced Sign-in Security.

Den primära marknaden för vårt MCU-utvecklingsprojekt är PC-segmentet men det finns även intressanta tillämpningar inom Access-området, där vi också fortsatte att stärka vår produktportfölj under kvartalet genom lanseringen av FPC1523, en ny fingeravtryckssensormodell som levererar en mycket hög säkerhetsnivå för Access-tillämpningar. Biometriska lösningar för Access/IoT-området är en fragmenterad men växande marknad som inkluderar produkter som accesskort, dörrlås, bilar, fjärr-och spelkonsolkontroller, smarta hemapparater och autentiseringsnycklar. Vi står ännu bara i början av utvecklingen, och det finns en betydande potential för biometrin att inom en rad olika tillämpningsområden skapa värde i form av ökad säkerhet och mer användarvänliga produkter. Fingerprints är marknadsledare även inom detta segment, och vi fortsätter att växa vår kundbas globalt för att försvara vår position när marknaden expanderar. Ett intressant tillväxtområde inom Access är accesskort och säkerhetsnycklar med fingeravtryckssensor. Vi ser ett tydligt ökande intresse från många företag och organisationer, eftersom ett och samma kort eller nyckel kan användas för att möjliggöra enhetlig, säker åtkomst till datorer och system, såväl som till fysiska utrymmen. Valmido, ett franskt bolag som erbjuder en multiapp-enhet för att autentisera mobil- och webbtjänster, lanserade sitt första biometriska passerkort under det fjärde kvartalet, ProFIDO Bio, med Fingerprints teknologi. Under kvartalet kunde vi också berätta om ett samarbete mellan Fingerprints och SmartDisplayer, en taiwanesisk korttillverkare, med målet att lansera ett biometriskt FIDO2-kort som integrerar Fingerprints FPC1323-sensor samt vår FPC-BEP mjukvaruplattform. Kortet ger säker och smidig åtkomst till en mängd olika enheter och data.

Access-området är, tillsammans med PC och under-displaysensorer för mobiler, det område som vi bedömer kommer att växa snabbast på kort sikt. Det är därför ett prioriterat område när det gäller FoU-investeringar under det närmaste året. Access, tillsammans med PC, står för närvarande för den största delen av våra intäkter utanför vår traditionella verksamhet i Kina inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiler. Till dessa nya områden hör också under-displaysensorer för mobiler och vår verksamhet inom Payment. Vår verksamhet utanför kapacitiva sensorer för mobiler stod för drygt 30 procent av omsättningen under det fjärde kvartalet, och vi bedömer att denna andel kommer att öka till omkring 45 procent vid slutet av 2023.

Låt mig avsluta med några ord om betalningsområdet (Payment), som utgör en mycket stor potentiell marknad och som är ett viktigt långsiktigt tillväxtområde för Fingerprints. Under det fjärde kvartalet annonserades ytterligare två kommersiella lanseringar av biometriska betalkort, vilket innebär att Fingerprints teknologi hittills används i tio kommersiella lanseringar på olika platser i världen. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att ytterligare vässa vårt erbjudande och gör betydande framsteg inom ramen för våra strategiska samarbeten med centrala aktörer inom betalkortstillverkning. I november 2022 signerade Fingerprints och Infineon ett utvecklings- och kommersialiseringsavtal avseende en plug-and-play-lösning för biometriska betalkort: SECORA™ Pay Bio. Målet med samarbetet är att möjliggöra att produktionen av biometriska kort blir lika enkel och smidig som att tillverka ett standardbetalkort. Genom att kombinera och integrera Fingerprints FPC1323-sensor och Infineons säkra chip (secure element) SLC39B i ett systempaket, kommer vi att kunna erbjuda ledande biometrisk prestanda, exekverad på ett enda chip. Detta gör att tillverkningsprocessen för biometriska kort kan förenklas avsevärt, en viktig förutsättning för att möjliggöra lanseringar i verkligt stor skala. Samtidigt tar kortutgivare nu steg för att främja att denna nya världsmarknad för biometri tar fart. Ett exempel är att flera banker nu förenklar processen för att registrera sitt fingeravtryck på kortet (enrolment), så att man kan sköta detta hemma utan att behöva besöka ett bankkontor. Vi ser även nu exempel på banker som har börjat utfärda biometriska betalkort automatiskt till vissa kundsegment, och inte bara till de kunder som aktivt beställer ett sådant kort.

Ted Hansson, tf vd och koncernchef


Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints tf vd Ted Hansson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten finns tillgänglig fingerprints.com.

Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/y6j23b45

För media och analytiker: Registrering till telefonkonferens sker via denna länk: https://register.vevent.com/register/BIac7ddd3a662c4b2bb93af1ac231fc1c2För information, vänligen kontakta:
Ted Hansson, tf vd

Per Sundqvist, CFO

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com


Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com


Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 07.00 CET.Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 

Bilaga


GlobeNewswire