Penningtvätt SEB ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kr för att inte ha identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och för att ha haft haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande från Finansinspektionen (FI).  Myndigheten ger även banken en så kallad anmärkning.

Enligt Finansinspektionens undersökning, som sträcker sig från och med 2015 till och med första kvartalet 2019, har SEB:s dotterbanker i Baltikum varit utsatta för förhöjd risk för penningtvätt.

”Dels på grund av det geografiska läget, dels för att kunder med högre risk för penningtvätt stått för en ansenlig del av dotterbankernas affärsvolymer och transaktioner”, skriver myndigheten.

Samtidigt visar undersökningen att banken haft brister att identifiera och hantera risken för penningtvätt associerade med vissa av de utländska kunderna och inhemska kunder med utländska ägare.

”Banken har inte heller lyckats åtgärda bristerna som identifierats av bankens kontrollorgan i tillräcklig utsträckning under perioden. Dessutom har SEB:s interna kontrollfunktioner och transaktionsövervakning inte fått tillräckligt med resurser”, framhåller FI.

Myndigheten noterar att SEB på senare år visserligen har vidtagit, och planerar att vidta, åtgärder för att komma tillrätta med bristerna på penningtvättsområdet. FI bedömer dock att bankens brister under undersökningsperioden trots detta har inneburit att banken inte levt upp till de krav som lagen kräver.

FI har även undersökt hur SEB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Här har FI förelagt banken att göra vissa åtgärder för att förbättra sin övervakning av transaktioner.

”Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent”, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

FI:s undersökning av SEB har koordinerats med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. FI har undersökt SEB:s styrning av arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbolagen medan de baltiska tillsynsmyndigheterna undersökt hur SEB:s baltiska dotterbolag har följt penningtvättsregelverket i sin verksamhet.

SEB:s estniska dotterbolag får på torsdagen även ett föreläggande och en sanktionsavgift av den estniska tillsynsmyndigheten för brister i deras arbete att motverka penningtvätt i Estland. Bankens baltiska dotterbolag har även tidigare fått en sanktion i Lettland och ett föreläggande att rätta till brister i Litauen.