Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i NGS Group Aktiebolag

2022-02-28 10:55:27
Flaggningsmeddelande i NGS Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556535-1128 NGS Group Aktiebolag
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-02-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier450 509
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter450 509
Andel
 - aktier4,99297 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,99297 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99297 % 450 509
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,99297 % 450 509
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter450 509
 - andel av rösträtter4,99297 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision