Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB

2021-06-02 14:08:12
Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556241-5322 Midsona AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-06-01
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 446 160
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 607 674
Andel
 - aktier5,28408 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,00926 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00926 % 3 446 160
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00016 % 118
 
TOTALT5,00942 % 3 446 278
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 607 792
 - andel av rösträtter5,00942 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision