Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

2021-06-28 14:11:46
Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556748-7953 Ferronordic AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-06-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier726 892
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter726 892
Andel
 - aktier5,0019 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,0019 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,0019 % 726 892
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0158 % 2 300
 
TOTALT5,0177 % 729 192
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter729 192
 - andel av rösträtter5,0177 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision