Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 oktober 2021

2021-10-14 08:00:00

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det tredje kvartalet 2021 fredagen den 29 oktober 2021. Prospekterings- och utvärderingskostnader om cirka 38 MUSD före skatt samt en valutakursförlust om cirka 97 MUSD kommer att redovisas för det tredje kvartalet 2021.

Prospekterings- och utvärderingskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekterings- och utvärderingsaktiviteter, och om en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar, kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekterings- och utvärderingskostnader om 38 MUSD före skatt för det tredje kvartalet, vilket delvis kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 30 MUSD. Utgifterna avser främst Merckxbrunnen i PL981, den andra utvärderingsbrunnen i Iving i PL820S och återlämnade licenser.

Valutakursförlust
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 97 MUSD för det tredje kvartalet 2021. Den norska kronan och Euron försvagades i förhållande till US dollarn med cirka tre procent under det tredje kvartalet 2021. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det tredje kvartalet 2021 uppgick överuttag till 7,6 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick till 119,8 MUSD under det tredje kvartalet 2021, vilket kompenserades av inköp av olja från tredje part om 118,8 MUSD. Detta innebär att bolaget kommer att redovisas en bruttovinst från försäljning av olja från tredje part om 1,0 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 29 oktober 2021
Lundin Energys rapport för det tredje kvartalet 2021 kommer att publiceras fredagen den 29 oktober klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 14.00. Lyssna till koncernchef och vd Nick Walker och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ presentationen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående telefonnummer och pinkod:

Sverige: +46 8 566 426 51
Storbritannien: +44 333 300 0804
USA: +1 631 913 1422
Norge: +47 23 50 02 43

Pinkod: 73770326
Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/egyufnjf


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga


GlobeNewswire