Ekonomi De finansiella stabilitetsriskerna är förhöjda och har om något ökat under sommaren. Många av de sårbarheter som byggts upp i det finansiella systemet riskerar nu att materialiseras. Det sade Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i ett anförande på måndagen, skriver FI.

Han sade att den höga inflationen, stigande räntor, och oro för en lågkonjunktur innebär utmaningar för kommersiella fastighetsföretag, hushåll och andra aktörer i det finansiella systemet.

Åtgärder som FI vidtagit, som amorteringskrav och höjda kapitalkrav för utlåning till fastighetssektorn, har ökat motståndskraften bland hushåll och banker, och konsekvenserna för den finansiella stabiliteten blir därför mindre än vad den annars skulle blivit.

Bolånetagares kassaflöden pressas av högre levnadskostnader och högre räntor. De antas ha marginaler att klara av det, men deras konsumtion eller sparande kommer dämpas. Samtidigt har bostadspriserna gått ner snabbt under senvåren och sommaren.

De stigande räntorna innebär samtidigt utmaningar för den högt skuldsatta kommersiella fastighetssektorn.

”Vi har länge varnat för sektorns höga belåning relativt kassaflöden. Nu befinner sig den i ett brytningsskede där motståndskraften prövas. Finansieringskostnaderna för fastighetsbolag ökar med högre räntor, kreditspreadar och i viss mån även banklånemarginaler. Men det tar tid innan det slår igenom fullt ut”, sade han.

För de kommersiella fastighetsföretagen har finansieringsmöjligheterna successivt försämrats och finansieringen blivit dyrare, även om det skett en viss förbättring under de senaste veckorna.

Medan obligationsfinansieringen blivit dyrare finns det fortfarande kapacitet från banker att finansiera sina relationskunder.

Men det är osäkert hur långt de är villiga att gå och det är också i bankernas kreditexponeringar som FI ser en potentiell risk för den finansiella stabiliteten.

”Dessa risker stiger också ju kraftigare och längre finansieringskostnaderna pressas upp. Det är därför viktigt för den finansiella stabiliteten att bankerna är välkapitaliserade och det är just därför vi höjt kapital- och buffertkrav på bankerna de senaste åren”, sade han.