Avgifter Provisionsintäkterna vid investeringsrådgivning har minskats, konstaterar Finansinspektionen, FI i ett meddelande på den egna hemsidan. Främst har bolagen blivit bättre på att inte betala ut så kallade ”up front-provisioner till distributörer. Trots det finns många intressekonflikter kvar att lösa, enligt FI.

Allt fler sparare köper i dag indexfonder, samtidigt som allt färre bolag säljer strukturerade finansiella produkter. Och även om provisionsintäkter minskat, finns det fortfarande ”många intressekonflikter kvar”, kring fondprovisioner. Det är några av Finansinspektionens slutsatser efter att ha utvärderat effekterna av de nya reglerna om provisioner på försäkrings- och värdepappersmarknaden.

− De nya reglerna har bidragit till att en del har blivit bättre, men stora intressekonflikter finns kvar. Det innebär att konsumenter riskerar att få råd som inte styrs av vad som är bra för dem, utan av vad företagen tjänar mest på, säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI.

”Förbättringar inom vissa områden”

Den nya lagen som reglerar provisioner och oberoende rådgivning gäller sedan 2018. FI har haft regeringens uppdrag att utvärdera hur reglerna har påverkat konsumentskyddet, särskilt förekomsten av provisioner och oberoende rådgivning på den svenska marknaden.

De nya reglerna gäller för värdepappersinstitut, som banker och värdepappersbolag, samt försäkringsdistributörer, till exempel försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. De nya bestämmelserna har sin grund i det nya direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2) och försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

Att direkt mäta hur branschen har förändrats är inte enkelt, menar FI. Men det går att se att förbättringar skett inom vissa områden. Försäkringsbolagen betalar till exempel i huvudsak inte längre ut provisioner som varierar i storlek beroende på vad kunden placerar i.

Provisionerna kopplade till investeringsrådgivning har också minskat något, och något färre av de tillfrågade värdepappersinstituten tar emot provisioner.

”Vissa provisioner helt borta”

Provisioner till rådgivare i samband med ett köp som bygger på framtida betalningar (up front-provisioner), och volymtrappor, där provisionsnivån ökar ju mer som säljs, har nästan helt försvunnit i branschen. Färre av de tillfrågade bolagen säljer strukturerade produkter samtidigt som fler konsumenter köper indexfonder.

Finansinspektionen ser att det fortfarande finns stora intressekonflikter särskilt kring fondprovisioner. Eftersom provisionen är en andel av fondavgiften, tjänar bolagen mer om deras kunder väljer en dyrare fond, till exempel en aktivt förvaltad fond i stället för en indexfond.

I vissa fall kan då provisionen vara tio gånger så hög eller mer, konstaterar FI. Bolagen har i sådana fall motiv till att rekommendera dyrare fonder, även om en billigare fond skulle vara bättre för kunden. Det skapar svåra intressekonflikter som företagen måste hantera. Men problemet uppstår också när kunder väljer fonder utan rådgivning eftersom valen kan påverkas på många olika sätt.

− Det är svårt att se hur bolagen kan motivera så pass mycket högre provision för vissa produkter än andra, särskilt när det ofta bara handlar om valet mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond, säger Erik Thedéen.