Fonder Finansinspektionen lägger ner utredningen mot Spiltan Fonder. Vissa brister har visserligen hittats men eftersom Spiltan Fonder nu rättat till det finns ingen anledning att gå vidare, menar FI.

FI inledde granskningen i somras och gällde hur Spiltan Fonder hanterade kaoset på obligationsmarknaden i samband med marknadsturbulensen under inledningen av pandemin våren 2020.

Då tvingades fondbolaget stoppa handeln i flera obligationsfonder eftersom den låga likviditeten på marknaden gjorde att det var svårt att värdera innehaven.

FI konstaterar i sitt avskrivningsbeslut att värderingen av fonders innehav är central i fondverksamheten. Den ligger till grund för de andelskurser till vilka andelsägare tecknar och löser in andelar samt för hur stor förvaltningsavgift en andelsägare får betala.

Vissa brister har också hittats men eftersom dessa rättats så skriver FI av ärendet.

”Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som brister i företagets värderingsprocess, värderingsmetoder, rutiner samt dokumentation om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar. Företaget har vidtagit ett antal åtgärder för att åtgärda bristerna när det gäller värderingsprocess, värderingsmetoder, rutiner samt dokumentation av senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar. Med hänsyn till att företaget vidtagit rättelse finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av”, skriver FI i ett pressmeddelande.