Sektor Bankers aktieutdelning och aktieåterköp fram till den 30 september 2021 får inte överstiga 25 procent av det sammanlagda nettoresultatet för de två räkenskapsåren 2019−2020. Det meddelar Finansinspektionen som hänvisar till den ekonomiska osäkerhet som den pågående coronapandemin medför.

Beslutet upprätthåller enligt myndigheten bankernas motståndskraft, samtidigt som det öppnar för möjligheten för lönsamma banker att göra en begränsad utdelning till aktieägarna.

”Det är fortsatt viktigt att säkerställa att bankerna kan låna ut pengar för att stötta samhällsekonomin under och efter pandemin”, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

FI avser tillämpa rekommendationen proportionellt så att hänsyn tas till det enskilda företagets betydelse för riskerna för den finansiella stabiliteten och dess roll i finansieringen av återhämtningen i ekonomin under och efter coronapandemin, heter det.

Rekommendationen görs mot bakgrund av att den europeiska systemrisknämnden ESRB, där Sverige som EU-medlemsstat är representerat, har fattat beslut om att uppdatera sin tidigare rekommendation om finansiella företags utdelning av kapital under coronapandemin.

Både ESRB och FI har tidigare rekommenderat att ingen utdelning ska ske under 2020.

”När FI nu reviderar sin rekommendation reflekterar det FI:s uppfattning att osäkerheten avseende de långsiktiga makroekonomiska utsikterna har minskat något. FI:s syn ansluter sig till motsvarande bedömningar som görs av ESRB och EBA”, uppges det.

Baserat på FI:s stresstester bedömer FI att de större bankerna kommer att förbli välkapitaliserade och att de kan förväntas klara av att tillgodose företagens och hushållens kreditbehov under och efter pandemin.

”Den ekonomiska osäkerheten är dock fortfarande avsevärd, störningar av olika slag fortsätter att inträffa och stora statliga stödåtgärder är fortsatt på plats. Risken för att pandemins ekonomiska effekter kan komma att påverka bankernas balansräkningar i betydande grad är därför inte borta”, resonerar myndigheten.

Inför eventuella förslag om utdelning och återköp bör bankerna samråda med FI, anser myndigheten.

Den reviderade rekommendationen gäller till utgången av september 2021.

”Om inte förhållandena utvecklas på ett väsentligt ogynnsamt sätt fram till dess kommer FI då att upphäva rekommendationen och återgå till den normala tillsynprocessen för bedömningen av bankernas risker och kapitalbehov”, skriver myndigheten.