Fenix Outdoor International AG Kallelse Årsstämma

2023-03-29 08:30:00

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2022.

Datum:         Fredagen den 21 april 2023, kl. 14:00
Place:         Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)

        I.    Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast torsdagen den 13 april 2023 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 18 april 2023 kl. 13 00 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till årsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid före torsdagen den 13 april 2023. Efter att aktierna har registrerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt III.

        II.    Företrädare och ombud

Aktieägare som inte personligen deltar på årsstämman kan företrädas enligt följande:

        -    genom ombud, som inte behöver vara aktieägare; eller

        -    genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Advokatbyrå AB, att. Lars Sandberg, Grev Turegatan 35, SE-114 38 Stockholm, Sverige). E-postadress: lars.sandberg@skarplaw.se.

Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet.

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret tillsammans med anmälan skickas till det oberoende ombudet via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast måndagen den 17 april 2023.

        III.    Aktier och Röster

Per den 29 mars 2023 är det totala antalet aktier och röster i Fenix Outdoor International AG 35 060 000, varav 24 000 000 är aktier av serie A och 11 060 000 är aktier av serie B. Per den 29 mars 2023 innehar bolaget 132 337 B-aktier.

Zug, 29 mars 2023

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande

Bilaga


GlobeNewswire