FED Federal Reserve lämnade som väntat räntan oförändrad men flaggar nu för en höjning i mars. 

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent. Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall enligt Trading Economics konsensusprognos.

I uttalandet konstaterar dock Fed att en inflation väl över 2 procent och en stark arbetsmarknad innebär att FOMC ”räknar med att det snart kommer att vara lämpligt att höja målet federal funds rates (styrräntan)”.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema.

Beträffande tillgångsköpen ska de ska fortsätta trappas ner (taper) så att de kan avslutas i början av mars. Med start i februari ska statsobligationer köpas för minst 20 miljarder dollar per månad och bostadsobligationer ska köpas för minst 10 miljarder dollar per månad

FOMC skriver att i ljuset av inflationsutvecklingen och den fortsatta förbättringen på arbetsmarknaden så beslutades nu att takten i tillgångsköpen ska reduceras ytterligare, med 20 miljarder per månad för statspapper och med 10 miljarder dollar per månad för bostadspapper (tidigare 10 respektive 5 miljarder dollar per månad).

Kommittén upprepar också att man är redo att ”anpassa hållningen i penningpolitiken vid behov om risker uppstår som kan hämma uppnåendet av kommitténs mål”.

FOMC röstade enhälligt för onsdagens beslut.

”Ekonomin uppvisar stor styrka”

USA:s ekonomi har uppvisat stor styrka. Omikron kommer säkerligen att tynga expansionen under första kvartalet, men omikronvågen väntas avta snabbt och då avtar de negativa effekterna snabbt. Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

Han sade att arbetsmarknaden har gjort anmärkningsvärda framsteg och förbättringarna är breda. Samtidigt stiger lönerna i den snabbaste takten på flera år. Efterfrågan på arbetskraft är historiskt hög, och med ett ansträngt arbetskraftsutbud har arbetsgivare svårt att rekrytera, och lönerna stiger i den snabbaste takten på flera år.

Powell konstaterade också att inflationen fortsatt ligger långt över Feds mål och att prisökningarna till följd av utbudsstörningar och återöppnandet har varit större och mer långvariga än väntat nu har spridit sig.

Prisökningarna har nu också spridit sig mer brett till andra varor och tjänster. Lönerna har också stigit friskt, och Fed är uppmärksamma på ihållande reala löneökningar över produktivitetstillväxten kan sätta uppåttryck på inflationen. Men likt de flesta andra prognosmakarna tror Fed fortsatt att inflationen kommer att avta under loppet av året

Fedchefen sade vidare att det bästa centralbanken kan göra för att stödja fortsatta framsteg på arbetsmarknaden är att stödja en lång expansion, och det kräver prisstabilitet.

”Vi har ett åtagande till vårt prisstabilitetsmål, vi kommer att använda våra verktyg för att både stödja ekonomin och en stark arbetsmarknad och för att förhindra att den högre inflationen biter sig fast. Och vi kommer noga bevaka för att se om ekonomin utvecklas i linje med förväntningarna”, sade Jerome Powell.

Han upprepade också att ekonomin inte längre behöver höga nivåer av policystöd.

”Det är därför vi fasar ut våra tillgångsköp och varför vi räknar med att det snart är lämpligt att höja målnivån för federal fundsräntan”, sade Fedchefen.

Han påpekade samtidigt att de ekonomiska utsikterna är mycket osäkra, och att föra en lämplig penningpolitik i en sådan miljö kräver ödmjukhet och en insikt om att ekonomin utvecklas på oväntade sätt.

”Vi kommer att behöva vara kvicka så att vi kan svara på alla möjliga utfall. Men med detta i åtanke kommer vi att vara uppmärksamma på risker, inklusive risken för att den höga inflationen är mer ihållande än väntat, och vi är redo att svara på ett lämpligt sätt för att uppnå våra mål”, sade Powell.

Jerome Powell klargjorde att en reduktion av storleken på balansräkningen kommer att följa efter att räntehöjningarna har inletts, men kommittén har inte fattat några beslut angående tidpunkt och takt för dessa reduktioner. Han fastslog dock att reduktionen kommer att ske på ett förutsägbart sätt.

Han sade att FOMC-ledamöterna nu lutar åt en räntehöjning i mars, men inga beslut är fattade. Beträffande den framtida banan för policyräntan ser han ingen möjlighet att förutsäga den med någon större säkerhet. Han sade dock att Fed kommer att vara både ödmjuk och flink, riskerna drar för närvarade åt båda håll men räntebeslut kommer att guidas av data och hur utsikterna utvecklas och försöka kommunicera så tydligt som möjligt.

Fedchefen sade samtidigt att ekonomin är i ett annat läge nu än 2015, betydligt starkare nu, och de skillnaderna kommer att spela roll för takten i räntehöjningarna.

Han sade också att båda sidorna av Feds mandat talar för att det är dags att röra sig bort från den mycket ackommoderande policyn. Läget på arbetsmarknaden är konsistent med full sysselsättning, vilket också är Powells personliga uppfattning.

På en fråga om räntehöjningar är möjliga vid varje FOMC-möte i år svarade Powell att han inte utesluter det.

Han sade också att inflationen har varit något värre än väntat sedan decembermötet, och han skulle skruva upp sin prognos för inflationen i år om han skulle revidera den i dag, kanske med några tiondelar av en procent.

På en fråga om större räntehöjningar än 25 punkter svarade Powell att FOMC inte har fattat några beslut om det än, men han noterade samtidigt att det när är en annorlunda situation jämfört med när Fed senast inledde en räntehöjningscykel.

Beträffande problemen i leveranskedjorna sade Fedchefen att det som helhet inte märks några framsteg med att lösa dem. Han tror inte att problemen kommer att vara lösta till årsskiftet, men han räknar med att det kommer att göras framsteg.

Powell noterade också att tillgångspriserna är något förhöjda men han tror inte att det utgör något signifikant hot mot den finansiella stabiliteten.