Fed Amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade som väntat räntan oförändrad. Däremot beslutade Fed att öka takten på nedtrappningen av stödköp.

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent.

Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall enligt Trading Economics konsensusprognos.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema.

OMC skriver att i ljuset av inflationsutvecklingen och den fortsatta förbättringen på arbetsmarknaden så beslutades nu att takten i tillgångsköpen ska reduceras ytterligare, med 20 miljarder per månad för statspapper och med 10 miljarder dollar per månad för bostadspapper (tidigare 10 respektive 5 miljarder dollar per månad).

”Kommittén bedömer att liknande reduktioner i takten i nettotillgångsköpen sannolikt kommer att bli lämpligt varje månad, men den är redo att anpassa takten i köpen om det motiveras av förändringar i de ekonomiska utsikterna”, skriver FOMC.

Kommittén tillägger återigen att den räknar med att behålla räntan på nuvarande nivå till dess arbetsmarknadsförhållandena har nått nivåer i linje med FOMC:s bedömning om full sysselsättning.

Kommittén upprepar också att man är redo att ”anpassa hållningen i penningpolitiken vid behov om risker uppstår som kan hämma uppnåendet av kommitténs mål”.

FOMC röstade enhälligt för onsdagens beslut

Ekonomin har fortsatt att stärkas

Fed-kommittén fastslår att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning har fortsatt att stärkas. De sektorer som var mest negativt påverkade av pandemin har förbättrats men är fortsatt påverkade av covid-19.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 2-3 november, var budskapet att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning har fortsatt att stärkas. De sektorer som var mest negativt påverkade av pandemin har förbättrats men sommarens ökning i antalet covid-19-fall har bromsat deras återhämtning.

Flera räntehöjningar nästa år

Tolv av arton FOMC-ledamöter räknar nu med åtminstone tre räntehöjningar nästa år. Det framgår av de ”centrala tendensprognoser” som Fed-ledamöterna tagit fram till FOMC-mötet den 14-15 december, och som publicerades på onsdagen. Det är en ökning mot i september då hälften av ledamöterna såg åtminstone en höjning nästa år. 

Ledamöternas enskilda prognoser (dot plot) visar att samtliga ledamöter nu ser minst en räntehöjning under 2022 och två av dem ser hela fyra räntehöjningar nästa år. I slutet av 2023 är den lägsta prognosen 1,1 procent medan den högsta (tre ledamöter) ser 2,1 procent. För 2024 är prognosintervallet mellan 1,9 och 3,1 procent.

I motsvarande prognoser i september var medianprognosen 0,3 procent i slutet av 2022, 1,0 procent i slutet av 2023, 1,8 procent i slutet av 2024 och 2,5 procent på längre sikt. Då var det nio ledamöter som såg minst en räntehöjning under 2022, och totalt 17 ledamöter som trodde att räntan skulle vara högre än nu i slutet av 2023.

Fed-ledamöternas medianränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att styrränteintervallet kommer att höjas till 0,9 procent (avrundad mittpunkt i intervallet 0,00-0,25 procent) till slutet av 2022, för att därefter höjas gradvis under kommande år till 2,1 procent i slutet av 2024.

Ledamöternas nya medianprognos för styrräntan, Fed funds pekar därmed mot 0,9 procent i slutet av 2022, 1,6 procent i slutet av 2023 och 2,1 procent i slutet av 2024. På längre sikt väntas styrräntan ligga på 2,50 procent.

Fedledamöternas ekonomiska prognoser, medianerna, visar att de räknar med att BNP stiger 5,5 procent i år för att därefter stiga 4,0 procent 2022, 2,2 procent 2023 och 2,0 procent 2024. I september var prognoserna +5,9 procent 2021, +3,8 procent 2022, 2,5 procent 2023 och +2,0 procent 2024.

Arbetslösheten väntas bli 4,3 procent i år, 3,5 procent 2022, 3,5 procent 2023 och 3,5 procent 2024. I september väntades 4,8, 3,8, 3,5 respektive 3,5 procent.

Kärn-inflationen (PCE) väntas bli 4,4 procent i år, 2,7 procent 2022, 2,3 procent 2023 och 2,1 procent 2024. I september var prognoserna 3,7, 2,3, 2,2 respektive 2,1 procent.