Fedchefen Jerome Powell.

Räntan Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent. Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall enligt Trading Economics konsensusprognos.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema. Fed-kommittén var enig om räntebeslutet.

Fed upprepar i pressmeddelandet att man åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin i dessa utmanande tider, och därmed stödja målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

Kommittén upprepar vidare att den kommer att sikta på att uppnå en inflation ”måttligt över” 2 procent ”under en tid” så att inflationen uppgår till 2 procent i genomsnitt över tid, och långa inflationsförväntningar är väl förankrade vid 2 procent.

”Behåller räntan på nuvarande nivå”

”Kommittén räknar med att bibehålla en ackommoderande hållning i penningpolitiken till dess sådana resultat har uppnåtts”, skriver FOMC.

Kommittén tillägger återigen att den räknar med att behålla räntan på nuvarande nivå till dess arbetsmarknadsförhållandena har nått nivåer i linje med FOMC:s bedömning om full sysselsättning och inflationen har stigit till 2 procent ”och är på väg att måttligt överstiga 2 procent under en tid”.

Kommittén håller därutöver fast vid att Fed kommer att fortsätta köpen av statspapper med åtminstone 80 miljarder per månad samt bostaspapper för minst 40 miljarder per månad till dess att ”substantiella framsteg” har gjorts på vägen mot kommitténs mål om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

”Anpassar penningpolitiken”

FOMC lägger nu till att sedan man först gjorde detta åtagande, i december 2020, så har ekonomin gjort framsteg mot dessa mål, och kommittén ska nu fortsätta att utvärdera framstegen vid kommande möten.

Kommittén upprepar också att man är redo att ”anpassa hållningen i penningpolitiken vid behov om risker uppstår som kan hämma uppnåendet av kommitténs mål”.

Fed-kommittén fastslår att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning har fortsatt att stärkas med stöd av framsteg med vaccineringarna och starkt policystöd.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

”Inflationen har stigit”

Vid föregående FOMC-möte, den 15-16 juni, var budskapet att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning hade stärkts med stöd av framsteg med vaccineringarna och starkt policystöd. De sektorer som är mest negativt påverkade av pandemin var fortsatt svaga men hade uppvisat förbättringar.

Kommittén konstaterar att inflationen har stigit, mest på grund av övergående faktorer, och upprepar att de finansiella förhållandena är överlag fortsatt ackommoderande, vilket delvis speglar policyåtgärder för att stödja ekonomin och kreditflödet till hushåll och företag.

Kommittén skriver vidare att banan för ekonomin framöver i betydande grad kommer att avgöras av virusutvecklingen.

”Risker består”

”Framsteg med vaccineringarna kommer troligen att reducera effekterna av hälsokrisen på ekonomin, men risker mot de ekonomiska utsikterna består”, skriver FOMC.

Federal Reserve annonserade på onsdagskvällen även att man kommer att öppna två stående repofaciliteter, en inhemsk (SRF) samt en för utländska och internationella monetära myndigheter (FIMA repo facility). Det framgår av ett särskilt pressmeddelande.

Under SRF kommer Fed att genomföra dagliga repotransaktioner över natten mot statspapper och bostadspapper. Under FIMA repo facility kommer Fed vid behov att genomföra repotransaktioner över natten med utländska officiella institutioner mot deras innehav av amerikanska statspapper.

”Genom att skapa en temporär källa till dollarlikviditet för FIMA-kontoinnehavare kan faciliteten hjälpa till att dämpa tryck på globala dollarfundingmarknader som annars kan påverka finansiella marknader i USA”, skriver Fed i pressmeddelandet

Powells presskonferens

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter och efterfrågan på arbetskraft är mycket stark, men återhämtningen har ännu en bit att gå. Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

Han sade att faktorer relaterade till pandemin, som omsorgsbehov, fortsatt virusoro och arbetslöshetsstöd, verkar hämma sysselsättningsutvecklingen, men dessa faktorer väntas avta kommande månader vilket bör leda till starkare sysselsättningstillväxt.

Powell noterade också att inflationen har stigit ”noterbart”, och han räknar med att den förblir förhöjd kommande månader. Han sade att flaskhalseffekter relaterade till återöppnandet av ekonomin har varit större än väntat, men när dessa övergående effekter avtar väntas inflationen sjunka tillbaka mot det långsiktiga målet.

”Redo för anpassningar”

Powell tillade också att det nya ramverket betonar vikten av väl förankrade inflationsförväntningar, och de förefaller ligga väl i linje med Feds inflationsmål.

”Om vi skulle se tecken på att banan för inflationen eller långsiktiga inflationsförväntningar skulle röra sig materiellt och ihållande bortom vårt mål är vi redo att anpassa policyhållningen”, sade han

Han sade också att kommittén fortsatte att utvärdera framstegen på vägen mot de mål den har satt upp för att inleda en nedtrappning av tillgångsköpen. Mötet diskuterade också takt och komposition i den eventuella nedtrappningen av köpen.

”Vid kommande möten kommer kommittén åter att utvärdera ekonomins framsteg mot våra mål, och tidpunkten för en eventuell förändring i takten i våra tillgångsköp kommer att bero på inkommande data”, sade han

”Tydliga besked före förändringar”

Powell upprepade också att Fed kommer att ge tydliga besked i förväg innan de gör några förändringar i tillgångsköpen.

Fedchefen tillfrågades om de har några numeriska mål för när de ”substantiella ytterligare framstegen” kan anses vara uppnådda. Svaret blev att det inte finns någon numerisk tröskel för maximal sysselsättning, men han upprepade att det ännu är en bit kvar att gå när det gäller arbetsmarknaden.

Jerome Powell sade vidare att deltavarianten av coronaviruset kommer att ha signifikanta hälsoeffekter för vissa, men tillade att de senaste virusvågorna har mindre allvarliga ekonomiska implikationer. Han vill avvakta och se om detta även gäller för deltavarianten, men tillade att det är ett rimligt antagande.

Han sade också att Fed inte ens är nära att överväga en höjning av styrräntan.

”Inflationen sjunker tillbaka”

Beträffande inflationen sade Powell att den senaste tidens oväntat höga utfall fortsatt kan kopplas till en handfull kategorier som kan relateras till återöppnandet av ekonomin. Han sade att riskerna för inflationen på kort sikt väger över mot uppsidan, men han har fortsatt förtroende för att inflationen kommer att sjunka tillbaka på medellång sikt.

Fedchefen tillfrågades också om den senaste tidens stora rörelser i obligationsräntorna; han konstaterade att det inte finns någon konsensusuppfattning om vad som kan förklara rörelserna men han ser inte något i utvecklingen som utmanar trovärdigheten för Feds ramverk.

Jerome Powell sade också att Fed tror att USA:s arbetsmarknad kommer att göra goda framsteg de kommande åren på vägen mot maximal sysselsättning. Han sade att USA är tydligt på väg mot en mycket stark arbetsmarknad, och att det inte borde ta allt för lång tid att nå denna starka arbetsmarknad.

Ingen oro för löneökningar

Beträffande tillgångsköpen sade Jerome Powell att ett antal ledamöter rest frågor om bostadsobligationerna när det gäller nedtrappingen av tillgångsköpen. Hans egen bedömning är att nedtrappningen av köpen av bostadspapper och statspapper kommer att inledas samtidigt eftersom de påverkar de finansiella förhållandena på ett likartat sätt.

Fedchefen sade också att löneökningstakten har stigit, i synnerhet för relativt lågt betalda tjänstejobb. Han oroar sig dock inte för att lönerna stiger vid nyanställningar och han ser inte något som signalerar någon löne/pris-spiral nu.