Fed Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent. Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall enligt Trading Economics konsensusprognos.  

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema.

Fedkommittén var enig om räntebeslutet.

Fed skriver i pressmeddelandet att man åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin i dessa utmanande tider, och därmed stödja målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

Kommittén upprepar vidare att den kommer att sikta på att uppnå en inflation ”måttligt över” 2 procent ”under en tid” så att inflationen uppgår till 2 procent i genomsnitt över tid, och långa inflationsförväntningar är väl förankrade vid 2 procent.

”Kommittén räknar med att bibehålla en ackommoderande hållning i penningpolitiken till dess sådana resultat har uppnåtts”, skriver FOMC

Kommittén tillägger att den räknar med att behålla räntan på nuvarande nivå till dess arbetsmarknadsförhållandena har nått nivåer i linje med FOMC:s bedömning om full sysselsättning och inflationen har stigit till 2 procent ”och är på väg att måttligt överstiga 2 procent under en tid”.

”Kommittén är redo att anpassa hållningen i penningpolitiken vid behov om risker uppstår som kan hämma uppnåendet av kommitténs mål”, skriver FOMC

Kommittén skriver också att Fed kommer att fortsätta köpen av statspapper och bostadspapper i åtminstone nuvarande takt för att marknaderna ska fungera, och på så sätt stödja en smidig marknadsfunktion och hjälpa till att skapa ackommoderande finansiella förhållanden, och därmed stödja kreditflödet till hushåll och företag.

Fed-kommittén fastslår att den ekonomiska aktiviteten har fortsatt att återhämta sig, men nivåerna är ännu klart lägre än de var i början av året.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 15-16 september, var budskapet att den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen hade tagit fart de senaste månaderna, men nivåerna var ännu klart lägre än de var i början av året.

Kommittén konstaterar vidare att svagare efterfrågan och tidigare nedgångar i oljepriserna håller nere konsumentprisinflationen.

De finansiella förhållandena är överlag fortsatt ackommoderande, vilket delvis speglar policyåtgärder för att stödja ekonomin och kreditflödet till hushåll och företag.

Kommittén skriver vidare att banan för ekonomin framöver i betydande grad kommer att avgöras av virusutvecklingen.

”Den pågående hälsokrisen kommer att väga tungt mot den ekonomiska aktiviteten, sysselsättningen och inflationen på kort sikt, och utgör betydande risker mot de ekonomiska utsikterna på medellång sikt”, skriver FOMC.