Förvärv sänker Fastpartners resultat

Publicerad 2013-07-09 12:44

Rapport Investeringar i nya fastigheter sänker Fastpartners resultat för andra kvartalet. Stigande hyresintäkter är en ljusglimt i rapporten.

Fastpartner redovisar ett resultat efter skatt på 2,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (126). Resultatet per aktie uppgick till 0:04 kronor (2:37).

Förändringen beror främst på högre driftnetto till följd av resultat från nyförvärvade fastigheter under 2012 och 2013 samt lägre värdeförändringar på fastigheter och högre finansiella poster, skriver bolaget.

Hyresintäkterna uppgick till 177 miljoner kronor (155).

Förvaltningsresultatet blev 70,7 miljoner kronor (54,6). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om -2,8 miljoner kronor (121).

Finansiella poster uppgick för kvartalet till -96,2 miljoner kronor (-33,5). Förändringen påverkas främst av en kombination av lägre finansiella intäkter på grund av lägre reversfordringar, högre räntekostnader till följd av nyupptagna lån i samband med förvärven 2012 och 2013 samt värdenedgångar i finansiella investeringar.

Under kvartalet har Fastpartner dessutom gjort en orealiserad valutakursförlust om 13,3 miljoner på bolagets EUR-lån.