Fastighets AB Trianon: Trianon publicerar prospekt och ansöker om upptagande till handel av hållbara hybridobligationer

2022-12-16 13:15:00

Fastighets Aktiebolaget Trianon ("Trianon" eller "Bolaget") har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets hållbara hybridobligationer om 500 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 11 november 2022 offentliggjorde Trianon en framgångsrik emission av nya hållbara hybridobligationer till ett värde om 500 Mkr, se pressmeddelande från 11 november 2022 avseende emitterade efterställda hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000 ("Hybridobligationerna").

Trianon har ansökt om upptagande till handel av Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas vara den 20 december 2022. Med anledning av noteringen har Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Trianons webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2022, kl 13:15.

Cision