Fastighets AB Trianon: Trianon offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet av dess utestående hybridobligationer

2022-11-14 17:10:00

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Trianon" eller "Bolaget") offentliggör härmed resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som Trianon offentliggjorde den 9 november 2022 till innehavare av Bolagets utestående hållbara hybridobligationer med ISIN SE0012453900 ("Hybridobligationerna") som löpte ut kl. 15.00 den 11 november 2022 ("Återköpserbjudandet"). Innehavare av Hybridobligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Hybridobligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om SEK 402 000 000.

Trianon meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och återköpa de Hybridobligationer som accepterats inom ramen för Återköpserbjudandet. Priset i Återköpserbjudandet är 100,00 procent av nominellt belopp och Trianon kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 18 november 2022.

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundärhandel hos Swedbank AB (publ). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

Skyldigheten för Trianon att återlösa Hybridobligationerna kommer vara villkorad av att utbetalning av emissionslikviden skett för emissionen av de nya efterställda hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000 som Trianon offentliggjorde den 11 november 2022.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2022, kl. 17:10.

Cision