Fastighets AB Trianon: Trianon emitterar nya hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000

2022-11-11 17:15:00

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Trianon" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat efterställda hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000 med evig löptid och med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum (de "Nya Hybridobligationerna"). Emissionen övertecknades. De Nya Hybridobligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 7.00%. Trianon avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

En summa motsvarande likviden från emissionen av de Nya Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Trianons uppdaterade hållbarhetsramverk ("Sustainability Financing Framework"), inklusive för att refinansiera de utestående Hybridobligationerna (såsom definieras nedan).

Trianons tidigare offentliggjorda frivilliga återköpserbjudande ("Återköpserbjudandet") till innehavare av Bolagets utestående hållbara hybridobligationer med ISIN SE0012453900 ("Hybridobligationerna") löpte ut kl. 15.00 den 11 november 2022. Trianon avser att offentliggöra resultatet av Återköpserbjudandet den 14 november 2022.

Swedbank agerade som s.k. sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna samt s.k. dealer manager för Återköpserbjudandet.
Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl. 17:15.

Cision