Fastighets AB Trianon offentliggör budpliktserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB

2021-08-24 20:30:00

Fullföljandet av förvärvet av aktier i Signatur Fastigheter innebär en skyldighet för Trianon att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Signatur Fastigheter, i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar.

Mot bakgrund av ovanstående har Trianon lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter. Detaljer om erbjudandet återfinns på Trianons hemsida, www.trianon.se.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Öjfelth, styrelseordförande

0701-82 00 07

robert.ojfelth@gmail.com

 

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se,är Bolagets Certified Adviser.

Cision