FASTIGHETER: SÅRBARHET I SKULDSÄTTNING HÖG OCH HAR ÖKAT ENL FI

2022-05-31 08:27:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sårbarheten i de svenska fastighetsföretagens skuldsättning är hög och har ökat.

Det skriver Finansinspektionen i stabilitetsrapporten som publicerades på tisdagen.

De noterade fastighetsföretagens driftnetto i förhållande till nettoskulder ligger i snitt strax över 6 procent.

"Förenklat innebär det att om räntan vore 6 procent skulle företagen i snitt precis klara att betala räntan. Men företagens räntebindning – vilken i snitt är 3 år – mildrar räntekänsligheten på kort sikt", skriver FI.

Om räntorna är höga när en stor del av räntesäkringen har gått ut kan vissa fastighetsföretag få svårt att klara räntebetalningarna.

Under vintern och våren har räntor på fastighetsföretags marknadsfinansiering ökat kraftigt.

"Vi kan nu se att den störning som fastighetsföretagen är mest hotade av – nämligen högre finansieringskostnader – börjar hända", skriver FI.

Det finns också osäkerhet kring fastighetsföretagens intäkter, noterar FI. En försämrad konjunktur och strukturella samhällsförändringar som hemarbete kan resultera i lägre efterfrågan på lokaler.

Sammantaget bedömer FI nu att sårbarheten i fastighetsföretagens skuldsättning är hög och har ökat.

Inom ett år kommer omkring 20 procent av fastighetsföretagens marknadsfinansiering att förfalla och behöva refinansieras. FI gör bedömningen att dessa är hanterbara. Ett skäl till det är att fastighetsföretagen har kreditfaciliteter hos bankerna som kan användas om utgivningen av nya certifikat och obligationer skulle försvåras.

"Men den här säkerheten utgör också en återflödesrisk. En del av den kreditrisk i fastighetsföretagen som obligations- och certifikatsinnehavare nu bär kan snabbt återflöda till bankerna om fastighetsföretagen använder kreditfaciliteterna", skriver FI.Direkt-SE