Fabege säljer bostadsbyggrätter i Huvudsta till JM

2023-02-01 08:01:00

Byggrätterna är lagakraftvunna och detaljplanen tillåter en byggrätt ovan mark om knappt 42 500 kvm, motsvarande cirka 450 bostäder och en förskola. Köparen tar även över ett åtagande om återstående exploateringsbidrag till Solna stad. Försäljning sker genom aktieöverlåtelse och tillträdesdag är den 4 april 2023.

Fastighetsvärdet i försäljningen uppgår till 484 Mkr inklusive redan erlagt exploateringsbidrag och ger ett redovisat resultat om -10 Mkr före skatt och +45 Mkr efter återföring av uppskjuten skatt.

- Huvudsta har varit en solitär byggrätt i vår portfölj. Efter försäljningen har vi en portfölj av cirka 610 000 kvm bostadsbyggrätter. Majoriteten av dessa byggrätter är i våra prioriterade områden Arenastaden och Flemingsberg och arbetet med att utveckla dessa fortsätter drivas av vårt bolag Birger Bostad, säger Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

Fabege AB (publ)

Cision