Extra bolagsstämma Fenix Outdoor International AG

2021-08-09 08:00:00

Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare,

Styrelsen inbjuder er härmed till extra bolagsstämma.

Datum:         Torsdagen den 2 september 2021 kl. 14:00
Place:         Hemvärnsgatan 15 2tr, Solna (Sverige)

        I.    Dagordning och styrelsens förslag till beslut

  1. Godkännande av utdelning från kapitaltillskottsreserven

       Kapitaltillskottsreserven var per 2021-06-30 TEUR 360 003.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,89 euro/9,00 kr per aktie av kategori B och 0,089 euro/0,90 kr per aktie av kategori A från kapitaltillskottsreserven. Totalt 11 981 011 euro. Den föreslagna utdelningen är föremål för revisorernas bekräftelse.

        II.    Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2020 är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Schweiz och i Solna, Sverige. Kopior på dokumenten finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.

        III.    Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på stämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast onsdagen den 25 augusti och anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 31 augusti 2021 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till stämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid före onsdagen den 25 augusti 2021. Efter att aktierna har registrerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt III.

        IV.    Företrädare och ombud

Aktieägare som inte personligen deltar på stämman kan företrädas enligt följande:

        -    genom ombud, som inte behöver vara aktieägare;

        -    genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Advokatbyrå AB, att. Lars Sandberg, Grev Turegatan 35, SE-114 38 Stockholm, Sverige).

Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet.

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret skickas i original tillsammans med anmälan till det oberoende ombudet i förväg via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast tisdagen den 31 augusti 2021.

        V.    Aktier och Röster

Per den 9 augusti 2021 är det totala antalet aktier och röster i Fenix Outdoor International AG 35 060 000, varav 24 000 000 är aktier av serie A och 11 060 000 är aktier av serie B. Per den 9 augusti 2021 innehar bolaget 119 598 B-aktier.

Zug, 9 augusti 2021

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande

Bilaga


GlobeNewswire