EUROAFRICA DIGITAL: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 75%

2022-12-14 20:55:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Euroafrica Digital Ventures har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som styrelsen beslutade om den 18 november.

Företrädesemissionen tecknades till totalt 75 procent, där 63,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, 5,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och 5,9 procent tecknades av emissionsgaranter, enligt ett pressmeddelande.

Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 9,5 miljoner kronor före emissionskostnader, varav drygt 0,3 miljoner kronor avser kvittning av en utestående fordran.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan bolaget tillföras ytterligare 4,8 miljoner kronor efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

För de som inte deltog i företrädesemissionen väntar en utspädningseffekt på 60 procent och därefter ytterligare 16,7 procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.Direkt-SE