Essitys årsstämma 2023

2023-03-29 16:06:02

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Stämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2022 om 7,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredag den 31 mars 2023. Utbetalning av utdelningen sker via Euroclear Sweden AB onsdagen den 5 april 2023.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 875 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 625 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 130 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 155 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 300 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 425 000 kronor. Ledamot av portföljutvecklingsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 300 000 kronor, medan portföljutvecklingsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 425 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om kontantbaserat incitaments-program. Stämman godkände även styrelsens ersättningsrapport. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Torbjörn Lööf, Bert Nordberg och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Maria Carell och Jan Gurander valdes till nya styrelseledamöter. Pär Boman omvaldes som ordförande. Ernst & Young AB valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Essity B-aktier samt om överlåtelse av bolagets förvärvade egna aktier i anledning av företagsförvärv. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma. 
Protokoll från stämman läggs ut på bolagets hemsida, www.essity.se inom två veckor.

Cision