Essity: Delårsrapport Kvartal 3 2022

2022-10-27 07:00:00

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2022
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 28,2 procent till 112 339 (87 641) MSEK
 • Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 18,4 procent. Den organiska försäljningstillväxten, exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 16,3 procent, varav volym 4,1 procent och pris/mix 12,2 procent.
 • Betydande prishöjningar har genomförts och ytterligare höjningar kommer att genomföras
 • En nedskrivning har gjorts av bolagets tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK. Vidare pågår ett arbete för att lämna den ryska marknaden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 7 097
(11 047) MSEK
 • Justerad EBITA uppgick till 8 974 (10 603) MSEK och justerad EBITA marginal uppgick till 8,0 (12,1) procent. Högre kostnader för råvaror, energi och distribution påverkade marginalen negativt med 12,5 procentenheter. Högre försäljningspriser, högre volymer och bättre mix påverkade marginalen positivt.
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 7,7 (13,8) procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,2 (13,4) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 3 818 (7 592) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 4,78 (9,45) SEK och justerat resultat per aktie uppgick till 8,50 (9,36) SEK
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 4 071 (4 744) MSEK
 • Förvärv av Knix och Modibodi, två ledande bolag inom absorberande underkläder
 
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Betydande prishöjningar motverkar kostnadsinflationen 

Essitys nettoomsättning når nya rekord under tredje kvartalet. Vi höjde priserna för våra ledande hygien- och hälsolösningar med i genomsnitt 14,5 procent jämfört med samma period föregående år och samtidigt rapporterar vi högre volymer inom alla affärsområden. Våra prishöjningar kompenserar för den höga kostnadsinflationen med en tidsfördröjning om cirka två kvartal. Vi fortsätter investera i innovation och expansion av våra erbjudanden för ökad livskvalitet för kunder och konsumenter med fler klimatsmarta erbjudanden, starka varumärken och ökad e-handelsförsäljning.

Under tredje kvartalet 2022 ökade nettoomsättningen med 28,8 procent och uppgick till cirka 40,1 miljarder SEK. Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 17,3 procent, varav pris/mix
14,8 procent, volym 1,5 procent och förvärv 1,0 procent.

EBITA uppgick till 2 784 MSEK och justerad EBITA uppgick till 2 990 MSEK, en minskning med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA marginal minskade med 4,0 procentenheter och uppgick till 7,5 procent. Kostnadsinflationen förvärrades ytterligare under tredje kvartalet. Kostnaderna för råvaror, energi och distribution påverkade den justerade EBITA marginalen negativt med 12,7 procentenheter. Vi hanterar detta med omfattande prishöjningar och energipristillägg som kommer ha ytterligare effekt under fjärde kvartalet och under 2023. Trots betydande prishöjningar har vi högre volymer inom alla tre affärsområden. Vi arbetar fortsatt med effektivitetsförbättringar, energibesparingsåtgärder och råmaterialrationaliseringar i hög takt. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna var högre under kvartalet men minskade som andel av nettoomsättningen. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 8,4 procent. Resultat per aktie uppgick till
2,23 SEK.

Miljöavtrycket från våra produkter minskar och vi möter konsumenternas önskemål om lösningar som är bättre både för användaren och planeten. Under kvartalet lanserade vi en klimatsmart barnblöja under det ledande varumärket Libero. Liberos hybridblöja består av två delar; en tvättbar textilbyxa och ett absorberande engångsinlägg. Onlineförsäljningen ökade under tredje kvartalet med nära 20 procent och uppgick till cirka 5,7 miljarder SEK. Många initiativ genomförs inom bolaget för att öka vår närvaro också inom Direct-to-Consumer kanalen, inklusive förvärven av Knix och Modibodi, två ledande bolag inom absorberande underkläder.

En ny koncernorganisation införs från kommande årsskifte som innebär att bolaget får fyra affärsenheter i linje med bolagets affärsområden. Dessa fyra är affärsenheterna Professional Hygiene, Health & Medical, Consumer Goods EMEA och Consumer Goods Americas. Samtidigt inrättas den globala enheten Digital & Business Services.

Genom fokus på innovation, starka varumärken, effektivisering, digitalisering och hållbarhet stärker vi Essitys konkurrenskraft inom ledande hygien- och hälsolösningar på en attraktiv och växande marknad. Kostnadsinflationen hanterar vi med prishöjningar.
 

Magnus Groth

Vd och koncernchef
 

KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutsrapporten för 2022 kommer att publiceras den 26 januari 2023. Essitys årsredovisning för 2022 avses att publiceras under vecka 9, 2023. Under 2023 publiceras delårsrapporter 27 april, 20 juli och 26 oktober.
INBJUDAN TILL PRESENTATION DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2022
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation kl. 09:00 där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: torsdag den 27 oktober 2022
Tid: kl. 09:00

Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2022-10-27-q3

Telefon: UK: +44 (0) 33 0551 0200, USA: +1 212 999 6659, SWE: 020 089 6377. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge "Essity Q3 Interim Report". Presentationen av delårsrapporten kommer även att finnas tillgänglig på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/16240930/) och Twitter (https://twitter.com/essity).

Stockholm 27 oktober 2022
Essity Aktiebolag (publ)
 

Magnus Groth
Vd och koncernchef
 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 (0) 8 788 51 31

Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 (0) 70 511 15 81

Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 (0) 8 788 52 34

Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 (0) 73 313 30 55

Notera

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom Karl Stoltzs, Media Relations Director, försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 klockan 07:00 CET.
 

Cision