Essity: Bokslutsrapport 2022

2023-01-26 07:00:00

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022
(Jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 28,2 procent till 156 173 (121 867) MSEK
 • Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 17,7 procent, varav volym 1,7 procent, pris/mix 14,0 procent och förvärv 2,0 procent.
 • Förvärv av Legacy Converting Inc, Knix Wear Inc och Modibodi
 • Betydande prishöjningar om i genomsnitt 13,3 procent har genomförts för att motverka de betydligt högre kostnaderna för råvaror, energi och distribution
 • Nedskrivning av tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK. Ett arbete pågår för att lämna den ryska marknaden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 10 887
(14 051) MSEK
 • Justerad EBITA uppgick till 13 058 (13 680) MSEK och justerad EBITA marginal uppgick till 8,4 (11,2) procent. Fjärde kvartalet 2022 ökade justerad EBITA med 33 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 4 084 (3 077) MSEK och justerad EBITA marginal ökade till 9,3 (9,0) procent.
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 8,1 (12,3) procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,7 (12,0) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 6 064 (9 810) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 7,93 (12,27) SEK och justerat resultat per aktie uppgick till 12,28 (12,50) SEK
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 5 380 (6 894) MSEK
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4 procent till 7,25 (7,00) SEK per aktie
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Rekordtillväxt, betydande prishöjningar och förvärv

"Under 2022 uppnådde Essity en rekordtillväxt och den högsta nettoomsättningen någonsin.
Vi kan konstatera att vi, trots den betydande kostnadsinflationen, uppnått ett rörelseresultat som före av- och nedskrivningar var i nivå med 2021. Vi har genomfört betydande prishöjningar samtidigt som volymerna var högre under året."

Stark försäljningstillväxt med betydande prishöjningar

Essitys nettoomsättning 2022 uppgick till cirka 156 miljarder SEK. Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, var stark och uppgick till 17,7 procent och den genomsnittliga prishöjningen var 13,3 procent. Försäljningstillväxten var stark inom samtliga tre affärsområden; Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene, som alla är ledande på en växande global hygien- och hälsomarknad. Trots betydande prishöjningar var volymerna högre för året. Arbetet med effektivitetsförbättringar har bedrivits i hög takt. Justerad EBITA uppgick till 13 058 MSEK och justerad EBITA marginal uppgick till 8,4 procent.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,7 procent. Resultat per aktie uppgick till 7,93 SEK. För verksamhetsåret 2022 föreslår styrelsen en höjning av utdelningen med 4 procent till 7,25 SEK per aktie.

Året har präglats av kriget i Ukraina och det mänskliga lidande det ger upphov till. Essity har bidragit med donationer till UNHCR och andra internationella och lokala organisationer. Arbete pågår för att lämna den ryska marknaden och en nedskrivning har gjorts av bolagets tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.
Fjärde kvartalet 2022 - Högre resultat och justerad EBITA marginal

I fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen kraftigt och uppgick till cirka 44 miljarder SEK. Vi genomförde ytterligare prishöjningar som i genomsnitt uppgick till 18,4 procent, en ökning med 6 procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Som resultat av vårt framgångsrika arbete med prishöjningar ökade justerad EBITA med 33 procent och den justerade EBITA marginalen ökade med 0,3 procentenheter till 9,3 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2022 ökade den justerade EBITA marginalen med 1,8 procentenheter. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade till 11,4 procent.
Förvärv inom snabbväxande segment

I enlighet med strategin att växa inom segment med stark framtida tillväxt har tre bolag förvärvats. Förvärvet av det amerikanska bolaget Legacy Converting Inc breddar Essitys erbjudande inom Professional Hygiene genom en starkare position inom rengörings- och avtorkningsprodukter på den nordamerikanska marknaden. Inom Intimate Hygiene förvärvades två ledande bolag; Knix Wear Inc och Modibodi. Essity är nu global marknadsledare[1) ]inom absorberande underkläder som är det snabbast växande segmentet inom Intimate Hygiene.
[1) ]Estimat baserat på marknadsdata sammanställd av Essity
Ett vinnande erbjudande

Vi har fortsatt investera i innovation och marknadsföring för att öka andelen premiumerbjudanden, hållbara lösningar och digitala erbjudanden. Under 2022 ökade Essitys e-handelsförsäljning med 20 procent till 23 miljarder SEK, vilket motsvarar 15 procent av nettoomsättningen. Vi har genom investeringar och förvärv också ökat bolagets direct-to-consumer försäljning.
Konkreta framsteg inom hållbarhet

Att leda inom hållbarhetsområdet är en strategisk prioritering för Essity för att öka försäljning, lönsamhet och minska riskerna i bolaget samtidigt som vi bidrar till en bättre värld. Vi har exempelvis lanserat toalettpapper med vetestrå under varumärket Zewa och Libero Touch klimatsmarta barnblöja. Bolagets koldioxidutsläpp enligt Sciene Based Targets Scope 1 och 2 har minskat med 18 procent jämfört med 2016. Essity har även fått flera utmärkelser för bolagets hållbarhetsarbete, exempelvis utsetts till ett av världens mest hållbara bolag av Corporate Knights, inkluderats i S&P Global's Sustainability Yearbook 2022 som ett av de 150 mest hållbara bolagen och CDP har uppmärksammat Essity för ledarskap inom hållbarhet och vi tar plats på deras "A-lista" för arbetet mot avskogning. Vi har utnämnts till "Diversity Leader" för andra året i rad av Financial Times i deras årliga genomgång av mångfaldsarbetet i europeiska bolag.
Prioriteringar 2023

För att nå koncernens långsiktiga mål avseende tillväxt och avkastning till år 2025 är Essitys prioriteringar innovation, starka varumärken, effektivisering och hållbarhet. Arbetet med prishöjningar fortsätter för att kompensera kostnadsinflationen. Tillväxt i de snabbast växande säljkanalerna och regionerna samt i segment med högst avkastning prioriteras för att skapa långsiktigt ökat värde för kunder, konsumenter, medarbetare och aktieägare.

Magnus Groth
Vd och koncernchef
 

KOMMANDE RAPPORTER

Essitys årsredovisning för 2022 avses att publiceras under vecka 9, 2023. Under 2023 publiceras delårsrapporter 27 april,
20 juli och 26 oktober.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Essity kommer att hållas den 29 mars 2023 i Stockholm.

INBJUDAN TILL PRESENTATION BOKSLUTSRAPPORT 2022
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation kl. 09:00 där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: torsdag den 26 januari 2023
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2023-01-26

Telefon: UK: +44 (0) 33 055 102 00, USA: +1 212 999 66 59, SWE: 08 505 204 24. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge "Essity".
Presentationen av bokslutsrapporten kommer även att finnas tillgänglig på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/16240930/) och Twitter (https://twitter.com/essity).

Stockholm 26 januari 2023
Essity Aktiebolag (publ) 

Magnus Groth
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 (0) 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Finance, +46 (0) 70 511 15 81
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 (0) 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 (0) 73 313 30 55

Notera

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom Karl Stoltzs, Media Relations Director, försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 klockan 07:00 CET. 

Cision