Aktie Ericsson varnar för en risk för tillfällig negativ påverkan på rörelseresultatet med 1-1,5 miljarder kronor per kvartal relaterat till förnyelser av flera patentlicenskontrakt och potentiella kostnader för rättstvister. Aktien faller tungt på börsen. 

Bolaget uppger också att rättsliga åtgärder vidtas i USA mot Samsung för bristande efterlevnad av FRAND-åtaganden.

”Nuvarande geopolitiska förhållanden påverkar försäljningsvolymerna av mobiltelefoner, liksom övergången från 4G- till 5G-mobiltelefoner. Detta i kombination med försenade royalty-betalningar från olicensierade perioder och potentiella tvistekostnader, kan påverka Ericssons rörelseresultat med 1-1,5 miljarder per kvartal på årsbasis med början under första kvartalet 2021”, skriver Ericsson.

Bolaget påpekar att den faktiska finansiella påverkan kommer att bero på tidpunkt för ingående av nya avtal och på avtalsvillkoren.

Bakgrunden är att förhandlingar om flera förnyelser av patentlicenser kan komma att försena betalningar av IP royalty om förhandlingarna fortsätter efter att ett befintligt licensavtal löpt ut och övergår till en olicensierad period (se kvartalsrapporterna för andra och tredje kvartalet, 2020). När avtal förnyats förväntas obetald royalty att betalas och bokföras som intäkt vid tidpunkten för förnyat avtal, uppger Ericsson.

På fredagen har Ericsson lämnat in en stämningsansökan i US District Court for the Eastern District of Texas, mot Samsung för brott mot avtalsenliga åtaganden att förhandla i god tro och att licensiera patent på FRAND-villkor (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).

”Ärendet avser överträdelse av Samsungs FRAND-åtaganden och Ericsson begär i målet att domstolen ska fastställa att Ericsson har uppfyllt sina motsvarande åtaganden”, skriver bolaget.

Värdet av Ericssons patentportfölj omfattar mer än 54.000 beviljade patent och förstärks av en årlig investering i FoU på cirka 40 miljarder kronor.

”Med en ledande global position inom 5G är Ericsson övertygad om att patentintäkterna på lång sikt kommer att växa och därmed maximera värdet på den totala patentportföljen”, skriver bolaget.

Vid lunchtid handlades både A- och B-aktien ner över 6 procent.