Aktie Ericsson har infört nya långsiktiga mål för koncernen. Efter 2022 är det långsiktiga lönsamhetsmålet en ebita-marginal på 15-18 procent, exklusive omstruktureringskostnader. Det skriver Ericsson i ett pressmeddelande på måndagskvällen inför bolagets webbsända kapitalmarknadsdag som hålls på tisdagen.

”Bolaget avser att nå detta mål genom förbättringsinsatser inom hela koncernen. Tillväxt och förbättrad bruttomarginal, drivna av mjukvaruförsäljning och operativ hävstångseffekt, kommer att vara viktigt för att nå de långsiktiga målen”, skriver bolaget.

Nytt långsiktigt mål är också ett fritt kassaflöde, före M&A, på 9-12 procent av försäljningen.

Upprepar lönsamhetsmål för 2022

Ericsson upprepar dock sitt lönsamhetsmål för 2022 för koncernen om en rörelsemarginal på 12-14 procent, exklusive omstruktureringskostnader.

Inom det målet höjs marginalmålet för segmentet Networks och segmentet Managed Services 2022. Marginalmålet för segmentet Digital Services 2022 sänks däremot.

”Det höjda målet för segmentet Networks är primärt drivet av våra ökade marknadsandelar”, skriver bolaget.

Networks mål för segmentets rörelsemarginal för 2022 höjs till 16-18 procent. Det tidigare målet låg på 15-17 procent.

”Inom segmentet Digital Services är återställd lönsamhet fortsatt den främsta prioriteringen. På grund av ökade utgifter inom FoU i kombination med nedgång av försäljning av tidigare portfölj justeras målet för rörelsemarginal för 2022 till 4-7 procent”, skriver bolaget. Det tidigare målet för segmentet låg på 10-12 procent för 2022.

Inom segmentet Managed Services förväntas ökad marginal realiseras genom FoU-investeringar inom Artificiell Intelligens och automatisering. Målet för Managed Services 2022 höjs till 9-11 procent, från tidigare 8-10 procent.

”Inom segmentet Emerging Business and Other fortsätter fokus att vara etablering av nya affärsverksamheter som driver organisk tillväxt. Intäktstillväxten kommer att inriktas på snabb och disciplinerad produktlansering inom 5G och IoT samt det nyligen genomförda förvärvet av Cradlepoint”, skriver Ericsson.

Kärnaffären ska växa

Ericsson har tagit fram en uppdaterad strategisk tillväxtambition och nya långsiktiga finansiella mål, vilket bolaget kommer att presentera på sin kapitalmarknadsdag på tisdagen den 10 november.

Bolagsledningen kommer att beskriva planerna för att stärka koncernen, med särskild betoning på att växa långsiktigt inom företagsmarknaden, uppger Ericsson i ett pressmeddelande på måndagskvällen inför kapitalmarknadsdagen.

”Sedan den fokuserade strategin presenterades 2017 har bolaget återskapat lönsamhet, levererat organisk tillväxt och går mot att uppfylla sina finansiella mål för 2020. Med globalt teknikledarskap och ökande marknadsandel inom 5G kan bolaget nu skifta fokus mot nästa fas i sin utveckling – att utveckla verksamheten genom stegvis tillväxt i kärnaffären samt accelererat fokus på företag”, skriver bolaget.

Enligt vd Börje Ekholm har genomförandet av bolagets fokuserade strategi möjliggjort en vändning som skapar en stark grund för framtiden och ett globalt ledarskap inom 5G idag.

”Covid 19-pandemin är en ödmjuk påminnelse om att trådlös uppkoppling på ett fundamentalt vis stödjer framtida global tillväxt varför omgående utrullning är av kritisk vikt. Det kommer att bidra till globala innovationsmöjligheter för konsumenter och företag och påverka alla delar av världen och alla branscher. Vårt framtida värde är intimt sammanlänkat med bredare ekonomisk tillväxt och vi är väl positionerade att spela en ledande roll inom det ekosystem av operatörer, företag och beslutsfattare på vars gemensamma axlar 5G:s fulla framgång vilar”, kommenterar Börje Ekholm enligt pressmeddelandet.

Ericsson nämner också vilka tillägg bolaget gör inom riskfaktorer (som publiceras i årsredovisningar och kvartalsrapporter). Bolaget poängterar att pågående osäkerhet inom geopolitik och handel kopplad till en rad olika områden kan ha väsentlig negativ inverkan på Ericssons affärer, verksamhet, affärsutsikter och därmed på rörelseresultat, finansiell ställning och bolagets förmåga att möta sina mål.

”Dessa osäkerheter inkluderar effekter från pågående handelstvister – i synnerhet mellan USA och Kina, och osäkerhet kring hur bytet av administration i USA till följd av resultatet i det amerikanska presidentvalet 2020 kan komma att påverka handelstvisten; och osäkerhet kring framtida bilaterala handelsförbindelser mellan Sverige och Kina till följd av beslutet från Post- och telestyrelsen om att utesluta kinesiska leverantörer från deltagande i 5G”, skriver Ericsson i pressmeddelandet.