Rapport Epiroc redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förväntat sig. Men orderingången nådde inte riktigt upp till förväntningarna.

Epiroc, som knoppades av från Atlas Copco i juni 2018, redovisar ett justerat rörelseresultat på 1.989 miljoner kronor för det första kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 13 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 1.943 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 9.785 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 9.639 miljoner. Orderingången var 10.063 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 10.197 miljoner.

”Ännu ett starkt kvartal”

2019 inleddes med ännu ett starkt kvartal för Epiroc. Det skriver verkstadsbolagets vd Per Lindberg i delårsrapporten.

Intäkterna för Epiroc, som tillverkar utrustning för gruvor och infrastruktursektorn, ökade med 19 procent med en organisk tillväxt på 14 procent, framhåller Per Lindberg.

Rörelseresultat växte med 27 procent till 1.930 miljoner kronor och rörelsemarginalen var 19,7 procent. Utfallet var 1 procent högre än ett snittestimat av analytikers genomsnittliga prognoser som Infront Data sammanställde inför rapporten.

Mer gynnsamma valutakurser hade en positiv påverkan på Epirocs marginal.

”Vår serviceverksamhet fortsätter att ha en god tillväxt. Det har haft en positiv påverkan på vårt resultat och kommer att bidra till vår motståndskraft framöver. Utrustningsintäkterna ökade jämfört med förra året, men föll sekventiellt jämfört med ett mycket starkt fjärde kvartal, vilket hade en negativ effekt på vår kostnadseffektivitet under kvartalet”, skriver Epiroc-chefen.

”I segmentet Tools & Attachments är vi nöjda att se att våra effektivitetsåtgärder hade en positiv effekt på rörelseresultatet och marginalen. Rörelsekapitalet ökade under kvartalet och fortsätter att vara ett fokusområde för förbättringar. Det operativa kassaflödet var därmed lägre än förra kvartalet”, tillägger han.

I ett avsnitt om affärsutveckling och effektivitetsåtgärder konstaterar Per Lindberg att bolaget har slutfört de tidigare annonserade förvärven av Fordia och New Concept Mining.

”Dessa stärker vår position inom prospektering och bergförstärkning samt bidrar med cirka 1,2 miljarder kronor i årliga intäkter. Samtidigt genomför vi ett antal effektivitetsåtgärder. Vårt program för förbättring av logistikkedjan fortskrider enligt plan och förändringar rullas ut i utvalda geografiska områden. Kortsiktigt medför programmet vissa negativa effekter på lager och kostnadseffektivitet, men det är nödvändigt för att förbättra effektiviteten på lång sikt. Inom Tools & Attachments har vi också reducerat vår produktportfölj och vi ser vissa positiva effekter av våra effektivitetsåtgärder”, skriver Epiroc-chefen.

Under 2018 lade bolaget ned mycket arbete på splitten från Atlas Copco och noteringen av Epiroc.

”Under 2019 kommer vi att fokusera på att förbättra och utveckla verksamheten ytterligare. Utöver den fortsatta satsningen på innovation och produktutveckling kommer fokus vara på att förbättra effektiviteten, flexibiliteten och motståndskraften i hela företaget”, skriver Per Lindberg.

Spår oförändrad efterfrågan

Epiroc upplevde att kundefterfrågan under första kvartalet 2019 var i stort sett i linje med bolagets förväntningar, med utrustningsorder på liknande nivåer som under andra halvan av 2018. Bolaget förväntar sig att efterfrågan fortsätter att ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt.

Det uppger vd Per Lindberg i delårsrapporten.

”Medan våra kunder fortsätter att vara aktiva och ha relativt god framtidstro och mineralpriserna är på sunda nivåer finns det fortfarande osäkerhet relaterat till den ekonomiska utvecklingen. Vi ser att våra kunder primärt investerar i projekt som har lägre risk och fokus på produktivitet och effektivitet. Vi ser inga tydliga indikationer på att den nuvarande marknadssituationen kommer att förändras och förväntar oss att efterfrågan fortsätter att ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt”, skriver Epiroc-chefen.

Företagets orderingång i det första kvartalet på 10.063 miljoner kronor var 1 procent lägre än ett snittestimat av analytikers genomsnittliga prognoser som Infront Data sammanställde inför rapporten.

Orderutfallet är något högre än det fjärde kvartalet 2018, men en minskning på 5 procent organiskt jämfört med det starka första kvartalet 2018, uppger Per Lindberg.

”Majoriteten av order på gruvutrustning är fortfarande för expansion i eller i anslutning till existerande gruvor snarare än till ersättningsinvesteringar. Eftermarknadsverksamheten var fortsatt stark både inom gruv och infrastruktur, vilket speglar den robusta aktiviteten på marknaden”, skriver Epiroc-chefen.

Han anser att det är glädjande att Epiroc har fått flera förfrågningar och order för automations- och batterilösningar.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.