Rapport Verkstadsbolaget Epiroc nådde inte upp till analytikernas resultatestimat. Även orderingången överraskade på nedsidan.

Epiroc, som knoppades av från Atlas Copco i juni, redovisar ett rörelseresultat på 1.898 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018. Ett genomsnitt av 13 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 1.998 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 9.651 miljoner kronor, vilket exakt prickade analytikersnittet från Infront Data på 9.651 miljoner. Orderingången var 9.413 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 10.360 miljoner.

Inte nöjd med ökat rörelsekapital

Epirocs vd Per Lindberg är inte nöjd med att bolagets rörelsekapital ökade i det tredje kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten.

Epirocs rörelsekapital ökade under kvartalet med 599 miljoner kronor, huvudsakligen beroende på högre varulager.

”Detta är inte tillfredsställande och vi fortsätter att ta tag i detta både på kort och lång sikt”, uppger Per Lindberg.

Utrustningsleveranserna i det tredje kvartalet var i stort sett i linje med andra kvartalet.

”Vår fabrikskapacitet har förbättrats och vårt arbete för att få den i nivå med efterfrågan ger resultat. Rörelsemarginalen stärktes av valuta och även av tillväxten, främst inom segmentet Equipment & Service. För Tools & Attachments förbättrades marginalen något jämfört med de senaste kvartalen, stärkt av våra effektivitetsåtgärder”, fortsätter Epiroc-chefen.

Nettorörelsekapitalet var 13.465 miljoner kronor i slutet av perioden, en ökning med 37 procent jämfört med ett år tidigare, huvudsakligen drivet av högre volymer och den relaterade ökningen av varulager och kundfordringar, delvis motverkat av högre leverantörsskulder.

Det genomsnittliga rörelsekapitalet i procent av intäkterna låg kvar på ungefär samma nivå som i det andra kvartalet 2018.