Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2022: Våra finansiella mål ligger fast

2022-04-28 08:30:00

Väsentliga Väsentliga händelser efter kvartalet
händelser under
kvartalet

  • I mars · I april offentliggjordes att Enzymaticas munspray under
offentliggjordes 2022 lanseras i Turkiet av samarbetspartnern Sanofi.
att Enzymaticas Produkten kommer att säljas under ett av Sanofis egna
munspray under varumärken.
2022 lanseras i
Mexiko av
samarbetspartnern
Sanofi. Produkten
kommer att säljas
under ett av
Sanofis egna
varumärken.

Andra händelser
under kvartalet

  • Enzymaticas
samarbetspartner
STADA tog i januari
över ansvaret i
Danmark, Norge och
Finland för
marknadsföring,
försäljning och
distribution av
ColdZyme.
Varumärket ColdZyme
fasas ut på dessa
tre marknader och
framöver säljs
produkten under
varumärket
ViruProtect®.
  • I mars
beviljades
Enzymatica patent i
Australien för det
torsktrypsin som är
en av
nyckelkomponenterna
i ColdZyme.
Patentet gäller
till 2036. 
  • En forskargrupp
vid universitetet i
Innsbruck,
Österrike,
publicerade i
januari 2022 en
artikel med
resultat som visar
att ColdZyme®
blockerar SARS-CoV
-2-viruset från att
fästa vid mänsklig
vävnad. Studien har
gjorts på
forskarnas eget
initiativ och
finansierades inte
av Enzymatica.

Första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 4,2
MSEK (17,0).
  • Periodens resultat uppgick till -18,0
MSEK (-8,9).
  • Resultat per aktie, före och efter

utspädning, uppgick till -0,12 SEK (
-0,06).

  • Periodens kassaflöde från löpande
verksamhet uppgick till -10,2 MSEK (1,3).

"Jag har stor förståelse för att vår låga försäljning under årets första kvartal kan skapa osäkerhet bland aktieägare eller andra som följer oss. Men för ledning och styrelse har inget förändrats: Vår plan ligger fast och bolaget kommer att nå sina finansiella mål för 2026. Jag är stolt över att vi som bolag har stått starkt under en prövande tid och tack vare långsiktiga huvudägare uthålligt har kunnat fortsätta arbetet med att bygga framtidens Enzymatica", säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com
Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Cision