Aktie Sökföretaget Eniro avser föreslå en ändrad kapitalstruktur med avveckling av alla preferensaktier i syfte att endast ha en aktieserie.

Styrelsen avser därför föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Styrelsen kommer inte att föreslå ett högre inlösenbelopp”, uppges det.

Bakgrunden är att Eniro under senare år i flera steg har genomfört omfattande förändringar i sin kapitalstruktur, inklusive en företagsrekonstruktion.

”Styrelsen kan konstatera, trots de betydande förbättringar som skett beträffande bolagets finansiella ställning, att bolagets aktiestruktur hämmar bolagets fortsatta utveckling”, uppges det.

Aktiestrukturen tillåter enligt styrelsen i praktiken inte tillgång till kapitalmarknaden för kapitalanskaffning eftersom det inte går att emittera nya aktier av någon av bolagets aktieserier utan betydande nackdelar för ägare av samma och/eller någon av de andra aktieserierna.

”Samtidigt har styrelsen konstaterat att bolagets och koncernens framtida utveckling och expansion väsentligen skulle underlättas av om bolaget hade tillgång till kapitalanskaffning via kapitalmarknaden. Därtill bedömer styrelsen att den nuvarande aktiestrukturen omöjliggör för bolaget att vara en del i strukturaffärer som skulle vara till fördel för bolaget”, heter det.

Inlösenbeloppet för preferensaktierna av serie B baseras på stängningskursen den 26 februari på 73 kronor och innebär en premie med 32 procent i förhållande till aktiens volymviktade genomsnittliga börskurs under 30 handelsdagar.

”Även om inlösenbeloppet är högt i förhållande till den ställning som preferensaktien av serie B har, är det sammanlagda inlösenbeloppet skäligt som en utgift för bolaget för att uppnå en förenklad och mer ändamålsenlig aktiestruktur”, resonerar styrelsen.

För giltigt beslut om indragningen av preferensaktierna av serie B krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid årsstämman företrädda aktierna, samt att förslaget även får motsvarande majoritet både inom aktieslaget preferensaktier av serie A och inom aktieslaget preferensaktier av serie B.

För giltigt beslut om omvandlingen av alla preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A krävs att beslutet biträds av innehavare av två tredjedelar av de preferensaktier av serie A som är företrädda vid stämman.

Ilija Batljan, Fredric Forsman och Tedde Jeansson, vilka representerar bolagets största aktieägare med tillsammans drygt 43 procent av samtliga aktier och röster i Eniro, främst genom innehav av preferensaktier av serie A, stöder styrelsens avsedda förslag och har gemensamt uttalat att förslaget är en bra och definitiv lösning på bolagets krångliga aktiestruktur.

”Den är väl balanserad med hänsyn till alla aktieägares intressen. Även om inlösen av preferensaktier av serie B ger en fördel till dessa aktieägare trots att de är efterställda ägare av preferensaktier av serie A, är bolagets totala kostnad trots allt motiverad i förhållande till de fördelar som uppnås för bolaget och på sikt även för övriga aktieägare”, uppger dessa aktieägare.

Styrelsen genomför för närvarande fortfarande vissa utredningsåtgärder för att säkerställa att åtgärderna är fullt ut genomförbara och för att ge ett fullgott beslutsunderlag för både styrelsen och aktieägarna, enligt pressmeddelandet.