Endomines OY: Endomines tiedottaa Montanan kultaprojektien seuraavista vaiheista

2021-07-14 14:30:00

Yhtiö aikoo suorittaa ympäristöön, malminetsintään, rikastukseen ja projektien kehitykseen liittyviä toimenpiteitä Montanan kultaprojekteihin US Grantiin ja Kearsargeen liittyen vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Työt tullaan aloittamaan valmistelemalla päivitetty varantoarvio, ja tämän jälkeen tekemällä alustavan kannattavuusarvion, keskittyen projektin taloudelliseen potentiaaliin.

Nämä projektit ovat kulmakiviä Endomines-konsernin kehityspyrkimyksissä tulla seuraavan tason kultayhtiöksi. US Grant ja Kearsarge ovat korkean kultapitoisuuden juonisysteemejä historiallisella Alder Gulch-kaivosalueella (Virginia City) Madisonin piirikunnassa Montanassa. US Grant -projekti koostuu 2,2 neliökilometrin alueen kattavista kaivosoikeuksista sekä 150 tonnin päivittäiskapasiteetin rikastamosta, joka tuottaa kultarikastetta painovoima- ja vaahdotuserotusmenetelmillä. Kaivos on korkean kulta- ja hopeapitoisuuden maanalainen kaivos, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 165 700 unssia kultaa ja 4,47 miljoonaa unssia hopeaa 346 000 tonnissa mineralisoitunutta materiaalia. Tarkasti dokumentoimattomien tuotantotietojen perusteella kultapitoisuuksien arvioidaan olleen välillä 6,9-8,6 g/t (0,2-0,25 oz/t), ja hopeapitoisuuksien välillä 171,4-342,8 g/t (5-10 oz/t).

Kearsarge-projekti koostuu 2,5 neliökilometrin alueen kattavista kaivosoikeuksista, ja sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä US Grant-projektin rikastamosta. Myös Kearsargen kaivos on korkean kultapitoisuuden maanalainen projekti, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa 4,1 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta materiaalia.

Kun konseptuaalinen mallinnus on saatu valmiiksi, tullaan aloittamaan ensimmäiset pintakairaukset, tavoitteena vahvistaa historiallisten tietojen oikeellisuus ja tuottaa tuoretta materiaalia uusiin rikastustutkimuksiin. Tämän jälkeen tullaan tekemään lisäkairauksia pyrkimyksenä kasvattaa resursseja. Ympäristölliset toimenpiteet tulevat keskittymään lähtötason tutkimuksiin luvitusprosesseja, malminetsintälupia ja projektien seurantaa ajatellen. Yhtiö aikoo myös uudelleenavata pääsyt maanalaisiin osiin (US Grant viimeksi käyty vuonna 2018 ja Kearsarge vuonna 2005), maanalaisten kartoitusten, näytteenoton ja kairausten mahdollistamiseksi.

Endominesin projekti-insinöörit ovat arvioineet US Grantin rikastamoa ja tunnistaneet kehitettävät alueet. Projektisuunnitelmia tullaan tarkentamaan vuoden 2021 työn rikastustutkimuksista saatavien tuloksien perusteella. Tuloksia tullaan käyttämään myös uudelleenkäynnistyssuunnitelmissa, kun tämä on ajankohtaista. Montanan kaivosprojektit korkeapitoisine kultajuonineen, olemassa oleva kultarikasteen tuotantoon sopiva rikastamo ja alueen merkittävä malminetsintäpotentiaali tarjoavat Endominesille erinomaisen lyhyen aikavälin kehitysmahdollisuuden ja vahvan keskipitkän aikavälin kasvun ajurin.

Lisätietoja:

Vern Langdale, Operatiivinen johtaja, +358 44 422 9657, vern.langdale@endomines.com

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

 
Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 14.7.2021 kello 14:30 CEST.

 
Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, jotka eivät ole puhtaasti historiallisia faktoja, ml. rajoittamatta tiedot tulevaisuuden arvioista, suunnitelmista, tavoitteista, olettamuksista tai tulevaisuuden toiminnan odotuksista ovat tulevaisuuteen perustuvia näkemyksiä ("forward-looking statements"). Tämän kaltaisiin näkemyksiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat johtaa siihen, että tulevaisuuden toteutuneet tulokset ja tapahtumat tulevat poikkeamaan merkittävästikin tässä tiedotteessa esitetyistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuuksia ovat mm. metallien hintavaihtelut, odottamattomat malminetsintätulokset, mineraalireservien ja -resurssien arviointiin liittyvät epävarmuudet, tarvikkeiden ja palveluiden hintavaihtelut, malminetsintä- ja kaivostoiminnoissa mahdollisesti ilmenevät haasteet, muutokset juridisessa, sosiaalisessa tai poliittisessa ympäristössä, tai rahoituksen riittämättömyys, joista kaikki voivat estää tiedotteessa esitettyjen tulevaisuuteen suuntaavien näkemysten ("forward-looking statements") toteutumisen tai johtaa viivästyksiin kaivostoimintojen kehityksessä.

Tämän vuoksi on huomioitava, että US Grantin ja Kearsargen resurssiarviot ovat historiallisia arvioita, ja täten näitä ei voida määritellä mineraaliresursseiksi tai -reserveiksi Kanadan kansallisen NI 43-101 asetuksen mukaisesti.

 
Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Cision