Endomines aktie rasar

Publicerad 2014-09-30 09:26

Aktier Gruvbolaget Endomines faller nästan 25 procent på börsen efter att bolagets styrelse beslutat om en nyemission.

Endomines styrelse har beslutat om en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner om totalt cirka 96,1 miljoner kronor.

Emissionen är säkerställd till sammanlagt 80 procent genom teckningförbindelser och emissionsgarantier.

Ska förstärka likviditeten

Emissionslikviden ska, förutom att förstärka bolagets likvida medel och finansiella bas, disponeras för fortsatt prospektering i syfte att förlänga driftstiden i Pampalo anrikningsverk och gruva med närliggande fyndigheter, samt för att säkerställa omvandling av mineraltillgångar till mineralreserver i syfte att öppna nya gruvor och skapa ökad gruvproduktion längs Karelska guldlinjen, skriver Endomines.

Endomines tillförs initialt högst 96,1 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av emissionen och senast i december 2016 ytterligare högst 48,1 miljoner vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier.

Aktieägare har företräde

Aktieägare i Endomines har företrädesrätt att teckna en unit för varje befintlig aktie. En unit består av två aktier och två teckningsoptioner.

Teckningskursen är 1,10 kronor per unit, motsvarande 0,55 kronor per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Fyra teckningsoptioner ger rätt att senast den 9 december 2016 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde ökat med 4 procent, avrundat uppåt till närmaste helt tiotal öre.

Tidigarelägger rapport 

Styrelsen för Endomines har beslutat att tidigarelägga sin rapport för det tredje kvartalet till den 28 oktober.

Anledningen till detta beslut är att bolagets aktieägare kallats till extra stämma den 30 oktober för att godkänna styrelsen beslut om nyemission.