Empir Group AB har ingått avtal om indirekt förvärv av 50 procent av aktierna i mySafety Group AB

2023-01-13 17:00:00

I samband med Empirs teckning av aktier i ESSNSS har Empir upptagit ett lån om 5 MSEK från Pronator Invest AB, organisationsnummer 559025-2879. Lånet löper med en ränta om 12 procent per år och ska återbetalas senast den 23 februari 2023. Övriga 10 MSEK har finansierats med egna medel. Resterande 50 procent av aktierna i ESSNSS innehas av ett antal nuvarande och tidigare ledande befattningshavare i mySafety-koncernen. Empirs teckning av aktier i ESSNSS genomfördes per idag.

Köpeskillingen för aktierna i mySafety som ESSNSS ska förvärva uppgår till 40 MSEK, varav 15 MSEK kommer att erläggas genom kontant betalning och 25 MSEK kommer att erläggas genom säljarrevers som löper med en ränta om 5 procent per år. Lånet, jämte upplupen ränta, ska amorteras vid fyra tillfällen och vara slutligt återbetald den 31 december 2024. Förvärvet beräknas genomföras tidigt nästa vecka.

Empir kommer att konsolidera ESSNSS och därmed också mySafety där omsättningen för år 2022 uppgår till cirka 328 MSEK och EBITDA resultatet uppgår till cirka 72 MSEK.

mySafety grundades 1999 och har idag ca 80 anställda i Norden. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Sverige genom bolaget mySafety Försäkringar AB, men mySafety har även en betydande närvaro i Finland, ett fotfäste i Norge samt verksamhetstillstånd i Danmark. Genom partners och egna kanaler riktar sig bolaget huvudsakligen mot tre målmarknader inom B2C; Person, Hem och Fordon, samt små- och medelstora företag inom B2B. År 2021 omsatte mySafety Group cirka 352 MSEK med ett EBITDA om cirka 38 MSEK. mySafety har ägts av Litorina Kapital III L.P sedan 2007.

mySafety uppfann ID-skyddsförsäkringen 2008 och har sedan dess varit nordisk marknadsledare och innovatör inom området Bedrägeri- och ID-skyddsförsäkringar samt andra trygghetstjänster som förenklar i vardagen. Sedan över 20 år har försäkringsbranschen utmanats med innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. För mer information, vänligen besök www.mysafety.se

"Empir Group arbetar, som tidigare kommunicerats, intensivt med att forma en ny strategi för koncernen. Arbetet att förädla tjänsteföretag med klar digital kontaktyta fortsätter. I och med förvärvet av ESSNSS och därigenom MySafety Group tar vi steget vidare i att forma en koncern med klara synergier för att utveckla digitala tjänster för både B2B och nu B2C.", kommenterar Marcus Pettersson, VD för Empir.

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör

0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2023 kl. 17.00 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Group B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Cision